Upphävd författning

Lag (1997:560) om revision av Regeringskansliet

Version: 1997:560

Departement
Statsrådsberedningen
Utfärdad
1997-06-12
Ändring införd
SFS 1997:560
Ikraft
1997-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Riksdagens revisorer skall utföra revision av Regeringskansliet.

2 §  Riksdagens revisorer skall granska Regeringskansliets årsredovisning och underliggande redovisning i syfte att bedöma om räkenskaperna är rättvisande.

[S2]Granskningen skall ske i enlighet med god revisionssed samt med iakttagande av de särskilda bestämmelser som kan gälla för verksamheten.

3 §  Innan Regeringskansliet fattar beslut om revisionsplan för internre-visionen skall samråd med Riksdagens revisorer ske.

4 §  Riksdagens revisorer skall senast den 1 april varje år till regeringen lämna revisionsberättelse över granskningen av Regeringskansliets årsredovisning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1997:560) om revision av Regeringskansliet

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997 och skall tillämpas i fråga om räkenskapsår fr.o.m. 1997.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:254, Bet. 1996/97:KU22
  Ikraftträder
  1997-07-01

Ändring, SFS 2002:1022

Omfattning
upph.