Inaktuell version

Förordning (1997:642) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen

Version: 2003:93

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1997-06-19
Ändring införd
SFS 1997 i lydelse enligt SFS 2003:93
Tidsbegränsad
2007-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En kommun, eller ett landsting, får enligt bestämmelserna i 7 kap.18 - 22 §§kommunallagen (1991:900) om självförvaltningsorgan och enligt bestämmelserna i denna förordning, inrätta lokala styrelser inom gymnasieskolan och inom den kommunala vuxenutbildningen.

[S2]Vad som i fortsättningen sägs om en kommun gäller även för ett landsting.

2 §  En lokal styrelse som avses i 1 § får, trots vad som föreskrivs i 2 kap. 1 § andra stycket andra meningen skollagen (1985:1100), under den nämnd som utgör styrelse för utbildningen, ha hand om frågor som rör verksamheten i gymnasieskolan och i den kommunala vuxenutbildningen. Uppgifter som enligt gymnasieförordningen (1992:394), förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning och förordningen (SKOLFS 1994:2) om läroplan för de frivilliga skolformerna ankommer på styrelsen för utbildningen eller rektorn får endast överlåtas till en lokal styrelse i den utsträckning som anges i 6-10 §§.

[S2]Nämnden får inte avhända sig det övergripande ansvaret för verksamheten.

[S3]Trots vad som anges i 7 kap. 18 § kommunallagen (1991:900) får den lokala styrelsen inte besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden i större utsträckning än vad som anges i 6 och 8 §§. Den lokala styrelsen får inte heller besluta i frågor som avser individuella fall. Förordning (2002:1015).

3 §  En lokal styrelse kan omfatta en hel skola eller en del av en skola.

4 §  Om en lokal styrelse inrättas vid en gymnasieskola behöver det inte finnas en skolkonferens där.

5 §  I en lokal styrelse skall som ledamöter ingå företrädare för eleverna och för de anställda vid skolan. Rektorn skall alltid ingå som ledamot i styrelsen. Nämnden får besluta att även andra skall ingå som ledamöter.

[S2]I den lokala styrelsen skall företrädarna för eleverna vara fler än de övriga ledamöterna.

6 §  Följande uppgifter som enligt gymnasieförordningen (1992:394) vilar på styrelsen för utbildningen får överlåtas på en lokal styrelse:

 1. att fastställa kursplaner för lokala kurser enligt 1 kap. 6 § tredje stycket,
 2. att besluta om fördelningen av undervisningstiden över läsåren enligt 1 kap. 11 § första stycket,
 3. att besluta om lokala inriktningar inom de nationella programmen enligt 2 kap. 1 § andra stycket,
 4. att besluta om ytterligare mål för utbildningen för en lokal inriktning enligt 2 kap. 12 §,
 5. att besluta om att inrätta lokala kurser enligt 2 kap. 14 § första stycket,
 6. att besluta om det antal gymnasiepoäng som en lokal kurs omfattar enligt 2 kap. 15 §,
 7. att besluta om hur många dagar som skall användas för idrott och friluftsverksamhet enligt 3 kap. 3 §,
 8. att besluta om lokalt valbara kurser enligt 5 kap. 1 § fjärde stycket, och
 9. att besluta om arbetsplatsförläggning av utbildning enligt 5 kap. 15 §. Förordning (1999:1035).

7 §  Följande uppgifter som enligt gymnasieförordningen (1992:394) vilar på rektorn får överlåtas på en lokal styrelse:

 1. att besluta om arbetsplanen enligt 1 kap. 13 § och
 2. att besluta om arbetsplatsförläggning av utbildning enligt 5 kap. 15 §. Förordning (1999:1035).

8 §  Följande uppgifter som enligt förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning vilar på styrelsen för utbildningen får överlåtas på en lokal styrelse:

 1. att fastställa kursplaner för lokala kurser,
 2. att besluta om vilka kurser eller delkurser som skall anordnas,
 3. att besluta om att inrätta lokala kurser,
 4. att fastställa det antal gymnasiepoäng som en lokal kurs omfattar, och
 5. att besluta om hur många gymnasiepoäng som hänför sig till varje delkurs. Förordning (2002:1015).

9 §  Har upphävts genom SFS (2002:1015).

10 §  Följande uppgifter som enligt avsnitt 2.6 i förordningen (SKOLFS 1994:2) om läroplan för de frivilliga skolformerna vilar på rektorn får överlåtas på en lokal styrelse:

 1. ansvaret för den lokala arbetsplanen,
 2. utformningen av skolans arbetsmiljö,
 3. utformningen av introduktionen i studierna och i ämnet/kursen,
 4. utformningen av åtgärder för att motverka alla former av trakasserier och mobbning bland elever och anställda,
 5. den kompetensutveckling som krävs för att personalen professionellt skall kunna utföra sina uppgifter,
 6. samverkan med universiteten och högskolorna samt arbetslivet utanför skolan,
 7. organisationen av den studie- och yrkesorienterande verksamheten och
 8. utvecklingen av skolans internationella kontakter.

11 §  Elever i gymnasieskolan som deltar i styrelsearbete har rätt till det extra stöd i skolarbetet som behövs på grund av uppdraget.

12 §  Trots vad som sägs i 7 kap. 21 § kommunallagen (1991:900) om rätt till ekonomiska förmåner för ledamöter i självförvaltningsorgan bestämmer kommunen om företrädare för eleverna i en lokal styrelse i gymnasieskolan skall ha rätt till ersättning för sitt uppdrag.

13 §  I slutbetyget skall det anges om eleven har deltagit som ledamot i en lokal styrelse. I förekommande fall kan även anteckning göras i ett samlat betygsdokument.

14 §  En kommun som har beslutat att delta i försöksverksamheten skall anmäla detta till Myndigheten för skolutveckling. I anmälan skall det finnas en beskrivning av verksamheten vid den aktuella skolan. Vidare skall det av anmälan framgå följande:

 1. vilka motiv kommunen har för att delta i försöksverksamheten,
 2. hur den skall utforma försöksverksamheten,
 3. vem som är ordförande i den lokala styrelsen,
 4. hur många ledamöter som ingår i den lokala styrelsen samt hur dessa utses och
 5. hur kommunen avser att utvärdera verksamheten.

[S2]Kommunen skall till anmälan bifoga den arbetsordning som nämnden har fastställt för den lokala styrelsen. Förordning (2002:1166).

15 §  Beslut som avses i 6 och 8 §§ får överklagas enligt bestämmelserna i 10 kap.kommunallagen (1991:900) om laglighetsprövning. En lokal styrelses beslut i andra frågor enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1997:642) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:222, Prop. 1996/97:109, Bet. 1996/97:UbU10
  Ikraftträder
  1997-08-01

Förordning (1999:1035) om ändring i förordningen (1997:642) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2000 och skall tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2000. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om utbildning som har påbörjats före den 1 juli 2000.
Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraftträder
2000-01-02

Förordning (2001:175) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1997:642) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen, dels ändring i samma förordning

Omfattning
forts. giltighet; ändr. 8 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2002:555) om ändring i förordningen (1997:642) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:1015) om ändring i förordningen (1997:642) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen

Omfattning
upph. 9 §; ändr. 2, 8 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2002:1166) om ändring i förordningen (1997:642) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2003-03-01

Förordning (2003:93) om fortsatt giltighet av förordningen (1997:642) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen

Omfattning
forts. giltighet

Förordning (2006:1081) om ändring i förordningen (1997:642) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2006-10-15