Inaktuell version

Förordning (1997:686) om ansökan och redovisning av ekonomiskt bidrag från Europeiska gemenskapen till de svenska delarna av de transeuropeiska transportnätverken

Version: 2008:1159

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-09-11
Ändring införd
SFS 1997 i lydelse enligt SFS 2008:1159
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter enligt rådets förordning (EG) nr 2236/95 av den 18 september 1995 om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området för transeuropeiska nät2.

2 §  Vägverket, Banverket och Sjöfartsverket upprättar och lämnar till EG-kommissionen ansökningar om bidrag till den svenska delen av de transeuropeiska transportnätverken inom myndigheternas respektive verksamhetsområden. Detsamma gäller Transportstyrelsen inom luftfartsområdet. Ansökningarna ska i första hand avse projekt som har nationell prioritet. Förordning (2008:1159).

3 §  Utbetalning av bidrag från EG-kommissionen skall ske till respektive myndighet som anges i 2 §.

[S2]Utbetalningar från EG-budgeten i euro räknas av Riksbanken om till kronor enligt gällande valutakurs. Beloppen överförs i kronor av Riksbanken till respektive myndighets konto i statens centralkonto i Riksbanken. Förordning (2006:1104).

4 §  Myndigheterna skall redovisa erhållna bidrag på särskild inkomsttitel i statsbudgeten.

5 §  Medel för att utföra projekten skall redovisas på särskild anslagspost. Detta skall gälla även när bidrag tillförs privaträttsliga subjekt. Medlen skall dock särredovisas i myndigheternas årsredovisningar.

[S2]Vid omräkning av utgiftsbelopp från kronor till euro skall den valutakurs tillämpas som gällde för den månad då EG-kommissionen mottog redovisningar för utgiftsbeloppen. Om kursvinster eller kursförluster uppstår vid återflödet från EG-budgeten skall dessa avräknas mot det ordinarie anslaget. Förordning (2005:7).

6 §  Respektive myndighet skall omgående informera Ekonomistyrningsverket, Riksgäldskontoret och Konjunkturinstitutet om storleken på och tidpunkten för återflödet från EG-budgeten avseende bidrag till svenska projekt. Förordning (1998:431).

Ändringar

Förordning (1997:686) om ansökan och redovisning av ekonomiskt bidrag från Europeiska gemenskapen till de svenska delarna av de transeuropeiska transportnätverken

Förordning (1998:431) om ändring i förordningen (1997:686) om ansökan och redovisning av ekonomiskt bidrag från Europeiska gemenskapen till de svenska delarna av de transeuropeiska transportnätverken

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (2005:7) om ändring i förordningen (1997:686) om ansökan och redovisning av ekonomiskt bidrag från Europeiska gemenskapen till de svenska delarna av de transeuropeiska transportnätverken

Omfattning
ändr. 2, 3, 5 §§
Ikraftträder
2005-03-01

Förordning (2006:1104) om ändring i förordningen (1997:686) om ansökan och redovisning av ekonomiskt bidrag från Europeiska gemenskapen till de svenska delarna av de transeuropeiska transportnätverken

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2008:1159) om ändring i förordningen (1997:686) om ansökan och redovisning av ekonomiskt bidrag från Europeiska gemenskapen till de svenska delarna av de transeuropeiska transportnätverken

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:138) om ändring i förordningen (1997:686) om ansökan och redovisning av ekonomiskt bidrag från Europeiska gemenskapen till de svenska delarna av de transeuropeiska transportnätverken

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraftträder
2010-04-01