Upphävd författning

Förordning (1997:757) om tilldelning av spårkapacitet

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-10-16
Ändring införd
SFS 1997:757
Ikraft
1998-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Föreskrifterna i denna förordning meddelas för att genomföra rådets direktiv 95/19/EG av den 19 juni 1995 om tilldelning av järnvägsinfrastrukturkapacitet och uttag av infrastrukturavgifter.

2 §  Förordningen gäller trafik som bedrivs av företag eller sammanslutningar som avses i 1 § lagen (1997:756) om tilldelning av spårkapacitet. De beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen.

3 §  Ansökan om tilldelning av tågläge skall, om utgångspunkten för den aktuella tågtrafiken är i Sverige, göras hos Tågtrafikledningen som omedelbart skall informera motsvarande organ i de länder som berörs av ansökan.

[S2]Om Tågtrafikledningen på motsvarande sätt har informerats om en ansökan om tilldelning av tågläge, som har lämnats in i ett annat land, skall den fatta beslut inom en månad efter det att all relevant information lämnats in. Tågtrafikledningen skall omedelbart informera det organ som tagit emot ansökan om sitt beslut.

[S3]Om en ansökan lämnats in till Tågtrafikledningen skall den, tillsammans med övriga länders organ, fatta beslut inom två månader efter det att all relevant information lämnats in.

4 §  För att täcka kostnaderna för tilldelning av tågläge skall trafikutövaren betala en avgift för Tågtrafikledningens verksamhet enligt lagen (1997:756) om tilldelning av spårkapacitet.

[S2]Avgiften skall motsvara den årliga kostnaden för tilldelning av tåglägen på andra spåranläggningar än statens spåranläggningar. Avgiften fördelas på trafikutövarna i proportion till den trafik som de utfört under året.

5 §  Tågtrafikledningen får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1997:756) om tilldelning av spårkapacitet samt föreskrifter om tillämpningen av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1997:757) om tilldelning av spårkapacitet

CELEX-nr
395L0019
Ikraftträder
1998-01-01

Ändring, SFS 2004:526

Omfattning
upph.