Upphävd författning

Lag (1998:1214) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till Hjälpmedelsinstitutet, ideell förening

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-09-17
Ändring införd
SFS 1998:1214
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Regeringen får överlämna till Hjälpmedelsinstitutet, ideell förening, att pröva frågor om fördelning av sådant bidrag och annat stöd som gäller verksamhet med hjälpmedel för personer med funktionshinder, och som skall lämnas till sjukvårds- huvudman, handikapporganisationer eller andra organisationer som företräder brukarnas intressen, företag med verksamhet inom hjälpmedelsområdet eller andra med sådan verksamhet.

2 §  För utövande av förvaltningsuppgifter enligt denna lag gäller de föreskrifter som meddelas av regeringen.

Ändringar

Lag (1998:1214) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till Hjälpmedelsinstitutet, ideell förening

Förarbeten
Rskr. 1997/98:223, Prop. 1997/98:57, Bet. 1997/98:SoU19
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2013:1138) om upphävande av lagen (1998:1214) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till Hjälpmedelsinstitutet, ideell förening

Förarbeten
Rskr. 2013/14:125, Prop. 2013/14:1, Bet. 2013/14:SoU1
Omfattning
upph.