Inaktuell version

Förordning (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension

Version: 2003:1003

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-10-29
Ändring införd
SFS 1998 i lydelse enligt SFS 2003:1003
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledning

1 §  Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

Anmälan

2 §  Anmälan enligt 3 kap.13-15 §§ lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension skall göras på fastställd blankett och undertecknas av den sökande. Om föräldrarna eller föräldern och den till vilken överlåtelse skall ske hör till olika försäkringskassor, får anmälan göras hos endera av dessa försäkringskassor. Detsamma gäller återkallelse av anmälan. Den allmänna försäkringskassa till vilken anmälan eller återkallelse av anmälan görs skall genast underrätta den andra försäkringskassan. Förordning (2000:1048).

3 §  Anmälan om överföring eller upphörande av överföring av pensionsrätt enligt 4 kap. 7 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension skall göras på fastställd blankett och undertecknas av den sökande. Om makarna hör till olika försäkringskassor får anmälan göras hos endera av dessa försäkringskassor. Detsamma gäller återkallelse av anmälan. Den allmänna försäkringskassa till vilken anmälan eller återkallelse av anmälan görs skall genast underrätta den andra försäkringskassan. Förordning (2000:1048).

Skyldighet att lämna uppgifter

4 §  Riksförsäkringsverket och allmän försäkringskassa skall underrätta Skatteverket om anmälan om överföring eller upphörande av överföring av pensionsrätt enligt 4 kap. 7 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension har gjorts. Uppgifterna får lämnas på medium för automatiserad behandling. Förordning (2003:1003).

5 §  Totalförsvarets pliktverk skall lämna Riksförsäkringsverket och allmän försäkringskassa de uppgifter som behövs för beräkning av pensionsgrundande belopp för plikttjänstgöring enligt 3 kap. 8 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Uppgifterna får lämnas på medium för automatiserad behandling.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 5 § den 24 november 1998, och i övrigt den 1 januari 1999.

Beräkning och fastställande

6 §  Riksförsäkringsverket skall för varje år beräkna och fastställa arvsvinstfaktorerna enligt 5 kap. 5 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Förordning (1999:897).

7 §  Riksförsäkringsverket skall för varje år beräkna och fastställa förvaltningskostnadsfaktorn enligt 5 kap. 8 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Vid beräkningen av förvaltningskostnadsfaktorn skall summan av alla pensionsbehållningar som intjänats fram till och med andra året före det år faktorn avser läggas till grund för beräkningen. Förordning (1999:897).

8 §  Riksförsäkringsverket skall årligen för varje åldersgrupp i åldern 61-80 år beräkna och fastställa delningstal enligt 5 kap. 12 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

[S2]Om pension börjar utges från en senare månad än den månad från vilken delningstalet beräknats skall delningstalet för aktuell åldersgrupp beräknas på följande sätt. För varje månad pensionsutbetalningen senareläggs skall delningstalet minskas med en tolftedel av skillnaden mellan det delningstalet och delningstalet som gäller för åldersgruppen som är ett år äldre.

[S3]Riksförsäkringsverket får i särskilda fall beräkna och fastställa delningstal för andra åldersgrupper än dem som anges i första stycket. Förordning (2000:1048).

9 § Har upphävts genom förordning (2002:783).
10 § Har upphävts genom förordning (2002:783).
11 § Har upphävts genom förordning (2002:783).
12 § Har upphävts genom förordning (2002:783).
13 § Har upphävts genom förordning (2002:783).
14 § Har upphävts genom förordning (2002:783).
Ikraftträder
1998-11-24

Förordning (1999:897) om ändring i förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension

Omfattning
nya 6, 7 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraftträder
1999-12-15

Förordning (2000:1048) om ändring i förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension

Omfattning
ändr. 2, 3 §§; nya 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 9, 11 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2002:783) om ändring i förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension

Omfattning
upph. 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 9, 11 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:1003) om ändring i förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:904) om ändring i förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2009:1187) om ändring i förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension

Omfattning
ändr. 4, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1703) om ändring i förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§; ny 9 §, rubr. närmast före 9 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2017:860) om ändring i förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2017-10-01