Inaktuell version

Förordning (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension

Version: 2004:904

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-10-29
Ändring införd
SFS 1998 i lydelse enligt SFS 2004:904
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledning

1 §  Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

Anmälan

2 §  Anmälan enligt 3 kap.13-15 §§ lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension skall göras på fastställd blankett och undertecknas av den sökande. Förordning (2004:904).

3 §  Anmälan om överföring eller upphörande av överföring av pensionsrätt enligt 4 kap. 7 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension skall göras på fastställd blankett och undertecknas av den sökande. Förordning (2004:904).

Skyldighet att lämna uppgifter

4 §  Försäkringskassan skall underrätta Skatteverket om anmälan om överföring eller upphörande av överföring av pensionsrätt enligt 4 kap. 7 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension har gjorts. Uppgifterna får lämnas på medium för automatiserad behandling. Förordning (2004:904).

5 §  Totalförsvarets pliktverk skall lämna Försäkringskassan de uppgifter som behövs för beräkning av pensionsgrundande belopp för plikttjänstgöring enligt 3 kap. 8 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Uppgifterna får lämnas på medium för automatiserad behandling. Förordning (2004:904).

Beräkning och fastställande

6 §  Försäkringskassan skall för varje år beräkna och fastställa arvsvinstfaktorerna enligt 5 kap. 5 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Förordning (2004:904).

7 §  Försäkringskassan skall för varje år beräkna och fastställa förvaltningskostnadsfaktorn enligt 5 kap. 8 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Vid beräkningen av förvaltningskostnadsfaktorn skall summan av alla pensionsbehållningar som intjänats fram till och med andra året före det år faktorn avser läggas till grund för beräkningen. Förordning (2004:904).

8 §  Försäkringskassan skall årligen för varje åldersgrupp i åldern 61-80 år beräkna och fastställa delningstal enligt 5 kap. 12 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

[S2]Om pension börjar utges från en senare månad än den månad från vilken delningstalet beräknats skall delningstalet för aktuell åldersgrupp beräknas på följande sätt. För varje månad pensionsutbetalningen senareläggs skall delningstalet minskas med en tolftedel av skillnaden mellan det delningstalet och delningstalet som gäller för åldersgruppen som är ett år äldre.

[S3]Försäkringskassan får i särskilda fall beräkna och fastställa delningstal för andra åldersgrupper än dem som anges i första stycket. Förordning (2004:904).

9 § Har upphävts genom förordning (2002:783).
10 § Har upphävts genom förordning (2002:783).
11 § Har upphävts genom förordning (2002:783).
12 § Har upphävts genom förordning (2002:783).
13 § Har upphävts genom förordning (2002:783).
14 § Har upphävts genom förordning (2002:783).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 5 § den 24 november 1998, och i övrigt den 1 januari 1999.
Ikraftträder
1998-11-24

Förordning (1999:897) om ändring i förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension

Omfattning
nya 6, 7 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraftträder
1999-12-15

Förordning (2000:1048) om ändring i förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension

Omfattning
ändr. 2, 3 §§; nya 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 9, 11 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2002:783) om ändring i förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension

Omfattning
upph. 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 9, 11 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:1003) om ändring i förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:904) om ändring i förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2009:1187) om ändring i förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension

Omfattning
ändr. 4, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1703) om ändring i förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§; ny 9 §, rubr. närmast före 9 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2017:860) om ändring i förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2017-10-01