Förordning (1998:1369) om statsbidrag för beställning av nyskriven svensk dramatik

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1998-11-12
Ändring införd
SFS 1998:1369
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Statsbidrag enligt denna förordning får ges till fria teatergrupper, regionala och lokala teaterinstitutioner samt radio- och TV-företag för beställning av nyskriven svensk dramatik.

[S2]Med svensk dramatik avses i denna förordning dramatiska verk skrivna på svenska eller av upphovsmän som har sin vanliga vistelseort i Sverige.

2 §  Syftet med statsbidraget skall vara att ge, i första hand teatrar, möjlighet att beställa nyskriven svensk dramatik av hög kvalitet.

3 §  Ansökan om statsbidrag skall göras gemensamt av en dramatiker och den som vill uppföra dramatikerns verk. Ansökan skall ges in till styrelsen för Sveriges författarfond som fördelar bidraget.

[S2]Styrelsen skall samråda med Statens kulturråd innan den beslutar om bidrag.

4 §  Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning får meddelas av styrelsen för Sveriges författarfond.

5 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1998:1369) om statsbidrag för beställning av nyskriven svensk dramatik

Förarbeten
Rskr. 1997/98:303, Prop. 1997/98:87, Bet. 1997/98:KrU13
Ikraftträder
1999-01-01