Upphävd författning

Förordning (1998:1370) om statligt utrustningsbidrag till kollektivverkstäder

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1998-11-12
Ändring införd
SFS 1998:1370
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Statligt utrustningsbidrag får enligt denna förordning ges till sådana sammanslutningar av konstnärer inom bild- och formområdet som har till huvudsakligt syfte att för konstnärlig produktion ställa verkstads- och produktionsresurser till sina medlemmars förfogande (kollektivverkstäder).

2 §  Syftet med utrustningsbidraget skall vara att främja konstnärlig utveckling och förnyelse samt att minska konstnärernas omkostnader för framställning av konstverk.

3 §  Statligt utrustningsbidrag får lämnas till kollektivverkstäder som

  1. drivs av en sammanslutning av yrkesverksamma konstnärer,
  2. bygger på medlemmarnas egna insatser, och
  3. har stabil organisation och arbetsform.

4 §  Ansökan om utrustningsbidrag skall göras hos Statens kulturråd.

5 §  En kollektivverkstad som har fått utrustningsbidrag skall rapportera till Statens kulturråd hur medlen har använts.

6 §  Om en kollektivverkstad som har fått utrustningsbidrag upphör med sin verksamhet skall den del av bidraget som återstår betalas tillbaka på det sätt och inom den tid som Statens kulturråd bestämmer.

7 §  Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning får meddelas av Statens kulturråd.

8 §  Statens kulturråds beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1998:1370) om statligt utrustningsbidrag till kollektivverkstäder

Förarbeten
Rskr. 1997/98:303, Prop. 1997/98:87, Bet. 1997/98:KrU13
Ikraftträder
1999-01-01

Ändring, SFS 2020:337

Omfattning
upph.