Upphävd författning

Förordning (1998:1386) om statsbidrag till läsfrämjande insatser

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1998-11-19
Ändring införd
SFS 1998:1386
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statsbidrag enligt denna förordning kan ges till sådan verksamhet vars syfte är att främja läsning. Bidrag skall i första hand ges till insatser bland barn och unga.

2 §  Statsbidrag får lämnas till kommuner, förskolor, skolor, bibliotek, bokhandlar, ideella föreningar och andra sammanslutningar med verksamhet i Sverige.

3 §  Ansökan om statsbidrag skall ges in till Statens kulturråd som prövar frågor om stödet.

4 §  Den som har fått bidrag skall rapportera till Statens kulturråd hur medlen har använts.

5 §  Om den verksamhet för vilken statsbidrag har lämnats inte slutförs eller om bidraget av någon annan anledning inte förbrukas skall den del av bidraget som återstår betalas tillbaka till Statens kulturråd. Återbetalning skall göras på det sätt och inom den tid som rådet bestämmer.

6 §  Närmare föreskrifter för verkställighet av denna förordning får meddelas av Statens kulturråd.

7 §  Statens kulturråds beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1998:1386) om statsbidrag till läsfrämjande insatser

Förarbeten
Rskr. 1997/98:240, Prop. 1997/98:86, Bet. 1997/98:KrU15
Ikraftträder
1999-01-01

Ändring, SFS 2010:1058

Omfattning
upph.