Upphävd författning

Förordning (1998:946) om svavelhaltigt bränsle

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
SFS 1998 i lydelse enligt SFS 2010:743
Upphäver
Förordning (1976:1055) om svavelhaltigt bränsle
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpning och definitioner

1 §  Denna förordning är tillämplig på alla bränslen som innehåller svavel. Förordning (2006:1198).

2 §  I denna förordning avses med

 1. direktiv 1999/32/EG: rådets direktiv 1999/32/EG av den 26 april 1999 om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen och om ändring av direktiv 93/12/EEG, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 219/2009,
 2. förordning (EEG) nr 2658/87: rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan,
 3. ASTM D86-metoden: den metod som fastställs av American Society for Testing and Materials i 1976 års upplaga av standarddefinitioner och specifikationer för petroleumprodukter och smörjmedel,
 4. tung eldningsolja: varje petroleumbaserat flytande bränsle, med undantag för marina bränslen, som
  1. omfattas av nummer 2710 19 51-2710 19 69 i Kombinerade nomenklaturen (KN-nummer) enligt förordning (EEG) nr 2658/87, eller
  2. inte är dieselbrännolja men
  • som på grund av sin destillationsgräns tillhör kategorin tunga oljor avsedda för användning som bränsle och till mindre än 65 volymprocent (inklusive förluster) destillerar vid 250 C enligt ASTM D86-metoden, eller
  • vars destillation inte kan fastställas med ASTM D86-metoden,
 5. dieselbrännolja (gasolja): varje petroleumbaserat flytande bränsle, med undantag för marina bränslen, som
  1. omfattas av nummer 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 45 eller 2710 19 49 i Kombinerade nomenklaturen (KN-nummer) enligt förordning (EEG) nr 2658/87, eller
  2. till mindre än 65 volymprocent (inklusive förluster) destillerar vid 250 ºC och till minst 85 volymprocent (inklusive förluster) destillerar vid 350 ºC, allt enligt ASTM D86-metoden,
 6. marint bränsle: varje petroleumbaserat flytande bränsle som används eller som är avsett att användas ombord på ett fartyg,
 7. marin dieselolja: varje marint bränsle vars viskositet eller densitet faller inom ramen för de gränsvärden för viskositet eller densitet som i Internationella standardiseringsorganisationens standard ISO 8217, tabell I, gäller för DMB- och DMC-typer,
 8. marin dieselbrännolja (gasolja): varje marint bränsle vars viskositet eller densitet faller inom ramen för de gränsvärden för viskositet eller densitet som i Internationella standardiseringsorganisationens standard ISO 8217, tabell I, gäller för DMX- och DMA-typer,
 9. bunkerleverantör: den som yrkesmässigt levererar marint bränsle till fartyg,
 10. Östersjöområdet: allt vattenområde i den egentliga Östersjön, Bottniska viken och Finska viken samt inloppet till Östersjön upp till latitudparallellen genom Skagen i Skagerrak vid 57 grader 44,8 minuter nordlig bredd, och
 11. Nordsjöområdet: allt vattenområde i den egentliga Nordsjön begränsat i norr vid 62 grader nordlig bredd, i väster vid 4 grader västlig längd, i öster av latitudparallellen genom Skagen i Skagerrak vid 57 grader 44,8 minuter nordlig bredd samt i söder av Engelska kanalen vid 5 grader västlig längd och 48 grader 30 minuter nordlig bredd. Förordning (2010:743).

3 §  Denna förordning är inte tillämplig på sådan dieselbrännolja som omfattas av nummer 2710 18 41 i Kombinerade nomenklaturen (KN-nummer) enligt förordning (EEG) nr 2658/87, och som är avsedd att användas i

 1. sådana motorfordon som avses i
  1. rådets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/76/EG, eller
  2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG av den 28 september 2005 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller gasol vilka används i fordon, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2008/74/EG, eller
 2. sådana mobila maskiner som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG av den 16 december 1997 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2010/26/EG.

[S2]Bestämmelser om sådan dieselbrännolja finns i 23 och 24 §§ och bilaga 3 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen samt i förordningen (1985:838) om motorbränslen. Förordning (2010:743).

4 §  Vid fartygs drift tillämpas bestämmelserna i denna förordning endast på sådana bränslen som avses i 2 § 6-8. Förordning (2006:1198).

Saluföring, överlåtelse och användning av svavelhaltiga bränslen som inte är marina bränslen

5 §  Dieselbrännolja (gasolja) får saluföras, överlåtas eller användas endast om svavelhalten i oljan inte överstiger 0,10 viktprocent. Förordning (2006:1198).

6 §  Tung eldningsolja med högre svavelhalt än 0,8 viktprocent eller annat bränsle som innehåller svavel får inte förbrännas, om förbränningen medför att svavelföreningar släpps ut i luften i en mängd som motsvarar mer än 0,19 gram svavel per megajoule bränsle.

[S2]Utsläpp av svavelföreningar från förbränning av svavelhaltigt bränsle regleras också i 7 och 8 §§. Förordning (2006:1198).

7 §  Vid förbränning av svavelhaltigt bränsle i en industrianläggning eller en energiproduktionsanläggning får utsläppen i luften av svavelföreningar motsvara högst 0,10 gram svavel per megajoule bränsle eller, om de totala årliga utsläppen från anläggningen överstiger 400 ton svavel, högst 0,05 gram svavel per megajoule bränsle, allt räknat som årsmedelvärde.

[S2]Vid tillämpningen av första stycket skall samtliga produktionsenheter inom ett fjärrvärmenät, ett kraftverk eller en industrianläggning anses tillhöra samma anläggning, om verksamheten bedrivs av en och samma juridiska eller fysiska person. Utsläpp från soda- eller lutpannor skall inte beaktas.

8 §  I koleldade förbränningsanläggningar som första gången tagits i bruk efter utgången av juni 1988 får kol inte förbrännas, om förbränningen medför att svavelföreningar släpps ut i luften i en mängd som motsvarar mer än 0,05 gram svavel per megajoule bränsle, räknat som årsmedelvärde.

Saluföring, överlåtelse och användning av marina bränslen

9 §  Marin dieselbrännolja (gasolja) får saluföras eller överlåtas endast om svavelhalten i oljan inte överstiger 0,10 viktprocent. Förordning (2010:743).

10 §  Marin dieselolja får saluföras eller överlåtas endast om svavelhalten i oljan inte överstiger 1,5 viktprocent. Förordning (2010:743).

10 a §  Ett marint bränsle får levereras till ett sådant fartyg som avses i 17 § endast om bränslet överensstämmer med det som anges i bunkerspecifikationen enligt 17 §. Förordning (2010:743).

10 b §  Om svavelhalten i ett marint bränsle överstiger 0,1 viktprocent, får bränslet inte användas i fartyg i hamn.

[S2]Första stycket gäller inte

 1. under tid då fartyget i enlighet med en offentliggjord tidtabell ligger vid kaj i mindre än två timmar, eller
 2. under den tid som behövs för att genomföra nödvändig omkoppling mellan bränsletyper så snart som möjligt efter ankomsten till kaj och så sent som möj

Ändringar

Förordning (1998:946) om svavelhaltigt bränsle

CELEX-nr
393L0012
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:1393) om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle

Omfattning
ändr. 6 §
CELEX-nr
399R1835
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:372) om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle

Omfattning
upph. 5, 7, 9 §§; nuvarande 1 § betecknas 1 b §; ändr. 4, 6, 8, 11 §§; nya 1, 1 a §§; omtryck
CELEX-nr
31999L0102
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2001:1086) om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle

Omfattning
ändr. 1 a §
CELEX-nr
32001L0027
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2006:1198) om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle

Omfattning
nuvarande 1, 1 a, 1 b, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13 §§ betecknas 2, 3, 6, 7, 8, 9, 16, 21, 22, 23, 24 §§, nuvarande 4 § betecknas 14 §, rubr. närmast före nuvarande 10, 11, 12, 13 §§ sätts närmast före 21, 22, 23, 24 §§; ändr. 2, 3, 6, 9, 14, 16, 21, 22 §§, rubr. närmast före 21 §; nya 1, 4, 5, 10, 11, 11 a, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 1, 5, 9, 13, 16, 19 §§; omtryck
CELEX-nr
32006L0051
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2008:256) om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2008-06-01

Förordning (2008:1195) om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle

Omfattning
ändr. 15, 22 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:743) om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle

Omfattning
upph. 11 a §; ändr. 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 §§; nya 10 a, 10 b §§
CELEX-nr
32010L0026
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2011:28) om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle

Omfattning
nuvarande 23, 24 §§ betecknas 27, 28 §§, rubr. närmast före nuvarande 23, 24 §§ sätts närmast före de nya 27, 28 §§, ändr. 19, 20, 22 §§, rubr. närmast före 22 §; nya 23, 24, 25, 26 §§, rubr. närmast före 26 §
Ikraftträder
2011-03-01

Förordning (2011:349) om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle

Omfattning
ändr. 3 §
CELEX-nr
32009R0595
Ikraftträder
2011-05-01

Förordning (2011:1588) om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle

Omfattning
ändr. 2, 11 §§; nya bil. 1, 2, 3
Ikraftträder
2012-02-01

Ändring, SFS 2014:509

Omfattning
upph.