Lag (1999:290) om skattefrihet för prästlönetillgångar vid 2001-2010 års taxeringar

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1999-05-04
Ändring införd
SFS 1999:290
Ikraft
2000-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
De särskilda rättssubjekt som avses i 10 § första stycket lagen (1998:1592) om införande av lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan skall vid 2001-2010 års taxeringar vara frikallade från skattskyldighet för inkomst och förmögenhet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1999:290) om skattefrihet för prästlönetillgångar vid 2001-2010 års taxeringar

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången vid 2001 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:176, Prop. 1998/99:38, Bet. 1998/99:KU18
Ikraftträder
2000-01-01