Upphävd författning

Förordning (1999:32) om statligt stöd för utvecklingsprojekt inom vuxenutbildning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1999-02-11
Ändring införd
SFS 1999:32
Ikraft
1999-03-10
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förutsättningar för stöd

1 §  Statligt stöd kan lämnas enligt denna förordning till kommuner, landsting, statens skolor för vuxna och folkhögskolor för utvecklingsprojekt inom vuxenutbildning som syftar till att lärare skall utvecklas i sin lärarroll.

2 §  Stöd lämnas av regeringen inom ramen för tillgängliga medel.

Ansökan

3 §  Ansökan om stöd skall ges in till regeringen senast den 1 april 1999.

4 §  En ansökan skall innehålla uppgifter om

  1. mål och det närmare syftet med projektet,
  2. arbetssätt och arbetsformer som skall tillämpas,
  3. deltagare i projektet,
  4. samarbete med universitet eller högskola,
  5. samverkan med andra utbildningsanordnare,
  6. tidsplan för projektet,
  7. förväntade effekter och metoder för spridning av resultat,
  8. kostnadsberäkning av projektet, och

Ändringar

Förordning (1999:32) om statligt stöd för utvecklingsprojekt inom vuxenutbildning

Förarbeten
Rskr. 1998/99:98, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:UbU1
Ikraftträder
1999-03-10

Förordning (2001:1210) om upphävande av förordningen (1999:32) om statlig stöd för utvecklingsprojekt inom vuxenutbildning

Omfattning
upph.