Förordning (1999:707) om bidrag till medborgare i Förbundsrepubliken Jugoslavien som kommer från provinsen Kosovo och som vill återvända dit

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1999-06-23
Ändring införd
SFS 1999:707
Ikraft
1999-07-15
Tidsbegränsad
2000-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om statligt bidrag som får ges till medborgare i Förbundsrepubliken Jugoslavien som kommer från provinsen Kosovo och som önskar återvända dit.

2 §  Bidrag får efter ansökan lämnas till

  1. en medborgare i Förbundsrepubliken Jugoslavien som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av förordningen (1999:209) om tidsbegränsade uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden eller som annars beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av situationen i provinsen Kosovo,
  2. make eller maka samt barn under 18 år till en person som avses i 1, och
  3. annan anhörig eller sambo än som avses under 2 och som i Sverige lever i hushållsgemenskap med en person som avses i 1, om det finns särskilda skäl för det.

[S2]Bidrag får endast ges en gång till samma person. Bidrag får inte ges till svensk medborgare.

3 §  Bidrag får lämnas med högst 5 000 kronor för varje person, dock med högst 30 000 kronor per familj.

[S2]Bidrag får även lämnas för resekostnader med högst 3 000 kronor för varje person.

4 §  Bidrag får ges endast till en utlänning som saknar medel att själv bekosta återvändandet.

5 §  Bidrag beslutas och betalas ut av Statens invandrarverk.

6 §  Statens invandrarverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1999:707) om bidrag till medborgare i Förbundsrepubliken från provinsen Kosovo och som vill återvända dit

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 1999 och skall upphöra att gälla vid utgången av maj 2000.
Ikraftträder
1999-07-15