Upphävd författning

Förordning (1999:762) om informationsskyldighet vid hinder för den fria rörligheten för varor

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1999-09-23
Ändring införd
SFS 1999:762
Ikraft
1999-11-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning kompletterar bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 2679/98 av den 7 december 1998 om den inre marknadens sätt att fungera i samband med den fria rörligheten för varor mellan medlemsstaterna.

2 §  Kommerskollegium skall för Sveriges räkning

  1. fullgöra den informationsskyldighet för medlemsstaterna som anges i artiklarna 3-5 i rådets förordning (EG) nr 2679/98, och
  2. ta emot sådan information som anges i artiklarna 4.2 och 5.1 i rådets förordning (EG) nr 2679/98.

3 §  Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna, Tullverket och Kustbevakningen skall utan dröjsmål underrätta Kommerskollegium om

  1. sådana hinder som avses i artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 2679/98 och som de får kännedom om i sin verksamhet, och
  2. de åtgärder som har vidtagits eller planeras för att undanröja hindret.

Ändringar

Förordning (1999:762) om informationsskyldighet vid hinder för den fria rörligheten för varor

CELEX-nr
398R2679
Ikraftträder
1999-11-01

Ändring, SFS 2014:1039

Omfattning
upph.