Upphävd författning

Förordning (2000:1339) om järnvägssystem för höghastighetståg

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2000-12-14
Ändring införd
SFS 2000:1339
Ikraft
2001-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om den del av det svenska järnvägssystemet som ingår i det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg.

Bemyndiganden

2 §  Järnvägsinspektionen vid Banverket får meddela närmare bestämmelser om väsentliga krav och om bedömning av överensstämmelse eller lämplighet för komponenter som är nödvändiga för driftskompatibilitet och delsystem.

3 §  Järnvägsinspektionen får meddela närmare bestämmelser om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet och om villkor för projektering, anläggning, anpassning samt drift av infrastruktur och rullande materiel.

Beslut om undantag

4 §  Järnvägsinspektionen får, efter anmälan till Europeiska gemenskapernas kommission, besluta om undantag från att tillämpa en viss teknisk specifikation för driftskompatibilitet för ett projekt som gäller en ny linje eller anpassning av en befintlig linje till trafik med höghastighetståg om projektet är långt framskridet den dag då den tekniska specifikationen för driftskompatibilitet offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Tillsynsmyndighet

5 §  Tillsyn enligt lagen (2000:1336) om järnvägssystem för höghastighetståg utövas av Järnvägsinspektionen.

[S2]Järnvägsinspektionen får meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs för tillsynen.

Ändringar

Förordning (2000:1339) om järnvägssystem för höghastighetståg

CELEX-nr
31996L0048
Ikraftträder
2001-01-01

Ändring, SFS 2004:526

Omfattning
upph.