Lag (2000:1377) med bemyndigande om utjämning av taxor för vissa lastbilstransporter

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2000-12-14
Ändring införd
SFS 2000:1377
Ikraft
2001-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18
För att åstadkomma en utjämning av taxorna för inrikes fjärrtransporter av gods med lastbil till eller från Gotland får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriva ett högsta pris för sådana transporter. Därvid får det också föreskrivas ett högsta pristillägg i den totala inrikes fjärrtrafiken för att kompensera transportföretagen för det ekonomiska bortfall som kan uppstå med anledning av transporter till eller från Gotland.

Ändringar

Lag (2000:1377) med bemyndigande om utjämning av taxor för vissa lastbilstransporter

Förarbeten
Rskr. 2000/02:80, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:TU1
Ikraftträder
2001-01-01