Inaktuell version

Förordning (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2000-08-24
Ändring införd
SFS 2000 i lydelse enligt SFS 2007:1143
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpning av lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål.

[S2]I fråga om rättslig hjälp till eller från Internationella brottmålsdomstolen finns särskilda bestämmelser. Förordning (2003:68).

Rättslig hjälp i Sverige

Ansökan genom elektronisk post

2 §  Om en ansökan om rättslig hjälp görs genom elektronisk post, skall den som tar emot ansökan begära att ansökan översänds skriftligen, om det inte är onödigt med hänsyn till vilken åtgärd som har begärts.

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

Underrättelser till den utländska myndigheten

3 §  Har en ansökan skickats direkt till åklagare eller domstol skall den utländska myndigheten underrättas om ansökan överlämnas till en annan åklagare eller domstol. Detsamma gäller om ansökan har skickats genom Justitiedepartementet och den åklagare eller domstol som handlägger ansökan till den utländska myndigheten har bekräftat att ansökan har tagits emot.

4 §  Har den utländska myndigheten begärt att den åklagare eller domstol som handlägger ärendet skall bekräfta att ansökan tagits emot, skall den utländska myndigheten underrättas om

 1. namn på den myndighet och, om det är möjligt, den handläggare som ansvarar för verkställandet av ansökan eller någon annan person på myndigheten som kan kontaktas,
 2. adress, telefon- och telefaxnummer samt, i förekommande fall, e-postadress, och
 3. mål- och ärendenummer.

5 §  När en åklagare skall hålla förhör enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål, när en domstol skall hålla förhandling enligt 4 kap. 2, 15 eller 16 § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål, eller när en annan åtgärd skall vidtas och företrädare för den utländska myndigheten har rätt att delta, skall den utländska myndigheten underrättas om tid och plats för förhöret, förhandlingen eller åtgärden, om myndigheten begärt detta. Förordning (2003:68).

Översändande av protokoll

5 a §  Protokollet som upprättas i samband med förhör genom telefon- eller videokonferens skall översändas till den utländska myndigheten. Förordning (2005:498).

Begäran om förlängd tidsfrist

5 b §  Om beslut om tillstånd i Sverige till gränsöverskridande hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning enligt 4 kap. 26 a § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål inte kan meddelas inom 96 timmar från det att ansökan kom in, skall åklagaren begära förlängd tidsfrist från den ansökande staten med att meddela ett sådant beslut. Förlängd tidsfrist får begäras med ytterligare högst åtta dagar. Av begäran skall det framgå vilka omständigheter som motiverar en förlängd tidsfrist. Förordning (2005:498).

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

Underrättelser till enskilda och till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

5 c §  Underrättelseskyldighet som avses i 4 kap. 25 § tredje stycket, 27 § fjärde stycket eller 28 a § fjärde stycket lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål, ska fullgöras av den åklagare som handlägger eller har handlagt ärendet om rättslig hjälp.

[S2]När en underrättelse har underlåtits enligt 4 kap. 25 § tredje stycket lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål på grund av sekretess, ska den åklagare som handlägger eller har handlagt ärendet om rättslig hjälp underrätta Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden om detta.

[S3]Om den åklagare som avses i denna paragraf inte kan fullgöra underrättelseskyldigheten enligt första och andra styckena ska denna i stället fullgöras av en annan åklagare.

[S4]I fråga om underrättelser som avses i 4 kap. 26 § fjärde stycket lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål finns föreskrifter i 14 b § förundersökningskungörelsen (1947:948). Förordning (2007:1143).

Återkrav av kostnader

6 §  Kostnader med anledning av en ansökan om rättslig hjälp skall stanna på den svenska staten om inte annat anges i 7 och 8 §§.

7 §  Följande kostnader skall återkrävas av den ansökande staten:

 1. sakkunnigs medverkan i Sverige: ersättning som har betalats till sakkunnig, dock inte sakkunnig som lämnat yttrande om verkställd blodundersökning när bevisupptagning gjorts efter ansökan av myndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge,
 2. överförande av en i Sverige frihetsberövad person: kostnader för transport,
 3. förhör genom videokonferens: kostnaderna för driften av videolänken, arvode till tolkar och ersättning som har betalats till vittnen och sakkunniga,
 4. hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning: myndighets utlägg för teleoperatörs kostnader för verkställandet av en sådan åtgärd, och
 5. tekniskt bistånd med hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning: myndighets utlägg för teleoperatörs kostnader för verkställandet av en sådan åtgärd. Förordning (2005:498).

8 §  Extraordinära kostnader får återkrävas. Om det under handläggningen visar sig att verkställandet av ansökan kommer att medföra extraordinära kostnader, skall åklagare eller domstol i samråd med den utländska myndigheten fastställa vilka kostnader som den myndigheten skall stå för.

[S2]Extraordinära kostnader skall inte återkrävas när ansökan gjorts av en stat som är ansluten till den europeiska konventionen den 20 april 1959 om inbördes rättshjälp i brottmål.

9 §  Den myndighet som haft en sådan kostnad som avses i 7 eller 8 § skall återkräva kostnaden från den utländska myndighet som begärt åtgärden. Kravet skall ges in till Justitiedepartementet för vidarebefordran till den utländska myndigheten.

Rättslig hjälp utomlands

Ansökan

10 §  En ansökan av en svensk åklagare eller domstol skall utöver vad som anges i 3 kap. 1 § första stycket lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål, innehålla uppgift om

 1. den domare eller åklagare som handlägger målet eller ärendet, eller någon annan person på myndigheten som kan kontaktas,
 2. adress, telefon- och telefaxnummer samt, i förekommande fall, e-postadress, och
 3. mål- eller ärendenummer.

[S2]När en ansökan görs med stöd av en internationell överenskommelse som gäller mellan Sverige och den andra staten, bör detta anges.

11 §  När en svensk åklagare eller domstol ansöker om att en person som är berövad friheten i en annan stat förs över till Sverige, skall det av ansökan framgå hur lång tid den frihetsberövade behöver vistas i Sverige.

12 §  Den åklagare eller domstol som ansöker om rättslig hjälp kan begära att myndighet i den andra staten bekräftar att ansökan tagits emot, om ärendet är brådskande eller om åklagaren eller domstolen anser att en bekräftelse är nödvändig mot bakgrund av omständigheterna i målet.

Översättning

13 §  Den domstol eller åklagare som skickar en ansökan om rättslig hjälp direkt till behörig myndighet i den andra staten skall se till att ansökan översätts till det språk eller ett av de språk som den andra staten godtar. När en ansökan skickas genom Justitiedepartementet, skall departementet se till att ansökan översätts. I bilaga till förordningen framgår vissa staters krav på vilket språk en ansökan skall vara översatt till.

14 §  Skall bevisupptagning ske i Finland eller Island får den svenska domstolen begära att protokoll och andra handlingar över bevisupptagningen översätts till svenska, danska eller norska.

Kostnader för bevisupptagning utomlands

15 §  En misstänkt eller tilltalad som har begärt bevisupptagning utomlands och som skall betala kostnaden för detta skall inom den tid som domstolen föreskriver

 1. deponera ett belopp hos domstolen motsvarande vad kostnaden skäligen kan beräknas till, eller
 2. till domstolen ge in en skriftlig borgensförbindelse av två vederhäftiga personer som är bosatta i Sverige och som solidariskt går i borgen för kostnaden såsom för egen skuld.

16 §  Om kostnaden för bevisupptagningen enligt lag skall betalas av den misstänkte eller tilltalade och inbetalt förskott inte räcker, skall domstolen när uppgift om samtliga kostnader kommit in till domstolen vidta de åtgärder som krävs för att utestående belopp skall betalas in till domstolen.

17 §  Domstolen skall översända influtna medel till Justitiedepartementet eller till behörig myndighet i den andra staten om ansökan gjorts direkt till den myndigheten.

18 §  Om kostnaden för bevisupptagningen skall betalas av allmänna medel, verkställs betalningen på det sätt som föreskrivs för ersättning av allmänna medel till vittnen.

Avtal om användningsbegränsningar

19 §  Riksåklagaren får ingå avtal med en utländsk myndighet som innebär begränsningar i möjligheten att använda uppgifter eller bevisning som den utländska myndigheten lämnar till svensk åklagare.

Bilaga

Stat Språk
Albanien Australien Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Georgien Grekland Island Irland Israel Italien Kanada Kroatien Lettland Liechtenstein Litauen Luxemburg Makedonien (FYROM) Malta Moldova Nederländerna Nederländska Antillerna och Aruba Norge Polen Portugal Rumänien Ryssland Schweiz Slovakien Spanien Storbritannien och Nordirland Tjeckien Turkiet Tyskland Ukraina Ungern Österrike Förordning (2001:783). - engelska - engelska eller franska engelska eller grekiska - engelska - franska engelska eller ryska - - iriska eller engelska hebreiska, engelska eller franska franska eller engelska engelska eller franska engelska eller serbokroatiska engelska tyska litauiska, engelska eller franska franska, tyska eller engelska - engelska moldoviska, franska eller engelska - engelska - polska portugisiska eller franska franska eller engelska ryska, engelska eller franska franska,tyska eller italienska - spanska engelska - - tyska, engelska eller franska engelska eller franska ungerska tyska, engelska eller franska

Ändringar

Förordning (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål

Ikraftträder
2000-10-01

Förordning (2001:783) om ändring i förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål

Omfattning
rubr. närmast före 1 § sätts före 2 §; ändr. bil.; ny rubr. närmast före 1 §
Ikraftträder
2001-12-01

Förordning (2003:68) om ändring i förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål

Omfattning
ändr. 1, 5 §§
Ikraftträder
2003-04-01

Förordning (2005:498) om ändring i förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål

Omfattning
ändr. 7 §; nya 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 5 a 5 b §§
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2007:1143) om ändring i förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål

Omfattning
ändr. 3 §; ny 5 c §, rubr. närmast före 5 c §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2011:107) om ändring i förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2011-03-15

Förordning (2012:290) om ändring i förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål

Omfattning
ändr. 5 b §, 7 §
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2013:449) om ändring i förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål

Omfattning
ändr. 1, 13 §§
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2013:838) om ändring i förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2018:1993) om ändring i förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål

Omfattning
upph. bil.; ändr. 13, 14 §§
Ikraftträder
2019-01-01