Upphävd författning

Förordning (2000:705) om handläggning av vissa ärenden i Regeringskansliet

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2000-08-24
Ändring införd
SFS 2000:705
Ikraft
2000-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vad som föreskrivs om Utrikesdepartementet och ministern för utrikes ärendena i följande cirkulär och föreskrifter skall i stället gälla Justitiedepartementet:
  1. cirkulär (1968:32) till de allmänna domstolarna och åklagarna med vissa föreskrifter i anledning av Sveriges tillträde till europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål,
  2. cirkulär (1969:495) till statsmyndigheterna med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur,
  3. cirkulär (1986:179) om överenskommelsen mellan Sverige och Ungerska Folkrepubliken om inbördes rättshjälp i brottmål,
  4. Utrikesdepartementets föreskrifter (1988:251) om förfarandet vid översändande av delgivningsframställningar enligt 1965 års Haagkonvention om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur,
  5. cirkulär (1990:169) till de allmänna domstolarna och åklagarna i anledning av en överenskommelse mellan Sverige och Polen om inbördes rättshjälp i brottmål, och
  6. cirkulär (1995:419) om inbördes rättshjälp mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge genom delgivning och bevisupptagning.

Ändringar

Förordning (2000:705) om handläggning av vissa ärenden i Regeringskansliet

Ikraftträder
2000-10-01

Ändring, SFS 2013:982

Omfattning
upph.