Tillkännagivande (2000:725) av internationella överenskommelser om översändande av ansökningar om rättshjälp

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2000-08-24
Ändring införd
SFS 2000:725
Upphäver
Tillkännagivande (1988:121) av internationella överenskommelser om översändande av ansökningar om rättshjälp
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Den i Strasbourg den 27 januari 1977 dagtecknade europeiska överenskommelsen om översändande av ansökningar om rättshjälp trädde för Sveriges del i kraft den 28 februari 1977.
Föreskrifter om översändande av ansökningar om rättshjälp finns också i Haagkonventionen den 25 oktober 1980 om internationell rättshjälp, vilken trädde i kraft den 1 maj 1988.
1977 års överenskommelse avser ansökningar om rättshjälp i form av fri rättegång eller annat sådant bistånd i ärenden av civil, kommersiell eller administrativ natur.
1980 års Haagkonvention avser ansökningar om rättshjälp, även avgiftsbelagd sådan, i mål och ärenden av civil, kommersiell, administrativ, socialrättslig eller skatterättslig natur.
Enligt båda överenskommelserna får den som vill ansöka om rättshjälp i en konventionsstat lämna in ansökningen till ett förmedlande organ i den stat där han eller hon har hemvist. Det förmedlande organet översänder ansökningen till ett mottagande organ i den främmande staten.
Regeringen har utsett Justitiedepartementet till förmedlande och mottagande organ enligt båda överenskommelserna.
Enligt 1980 års Haagkonvention skall ansökningar om rättshjälp som översänds enligt konventionen göras enligt ett formulär som är fogat till konventionen. Formuläret tillhandahålls av Justitiedepartementet.
1977 och 1980 års överenskommelser innebär ingen inskränkning i vad som gäller i motsvarande hänseende enligt artikel 23 i 1954 års Haagkonvention angående vissa till civilprocessen hörande ämnen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Tillkännagivande (2000:725) av internationella överenskommelser om översändande av ansökningar om rättshjälp

Övergångsbestämmelse

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (1988:121) av internationella överenskommelser om översändande av ansökningar om rättshjälp. Tillkännagivandet är föranlett av att Justitiedepartementet i stället för Utrikesdepartementet skall vara förmedlande och mottagande organ.