Upphävd författning

Förordning (2000:833) om kvalificerade elektroniska signaturer

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
2000-11-02
Ändring införd
SFS 2000:833
Ikraft
2001-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller sådana kvalificerade certifikat och utfärdare av dessa som omfattas av lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

Tillsyn

2 §  Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

Bemyndiganden

3 §  Post- och telestyrelsen får meddela närmare bestämmelser om krav på vad ett kvalificerat certifikat skall innehålla enligt 6 § lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer samt om sådana krav på en certifikatutfärdare som avses i 9-12 §§ samma lag.

[S2]Post- och telestyrelsen får meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs för frågor om anmälningsplikt och tillsyn enligt lagen om kvalificerade elektroniska signaturer.

Ändringar

Förordning (2000:833) om kvalificerade elektroniska signaturer

CELEX-nr
31999L0093
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2016:578) om upphävande av förordningen (2000:833) om kvalificerade elektroniska signaturer

Omfattning
upph.