Förordning (2001:1052) om bidrag till satsningar inom projektet Agenda kulturarv

Departement
Utbildnings- och kulturdepartementet
Utfärdad
2001-12-06
Ändring införd
SFS 2001:1052
Ikraft
2002-01-01
Tidsbegränsad
2004-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om bidrag till verksamhet inom ramen för projektet Agenda kulturarv.

2 §  Med projektet Agenda kulturarv avses sådan verksamhet som har till syfte att förnya kulturmiljövårdens arbete, inriktning, demokratiska förankring och slagkraft.

3 §  Bidrag får lämnas till utåtriktad verksamhet som syftar till att lyfta fram kulturarvets betydelse och roll i samhällsutvecklingen. Länsövergripande samarbetsprojekt skall prioriteras.

[S2]Bidrag får uppgå till högst 50 procent av kostnaden för det enskilda projektet.

4 §  Frågor om bidrag prövas av Riksantikvarieämbetet. Beslut om bidrag skall fattas i samråd med Statens kulturråd.

5 §  Riksantikvarieämbetet får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

6 §  Riksantikvarieämbetets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2001:1052) om bidrag till satsningar inom projektet Agenda kulturarv

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och gäller till och med den 31 december 2003. Förordningen skall dock tillämpas även därefter på ansökningar som kommit in till Riksantikvarieämbetet till och med den 31 december 2003.
Ikraftträder
2002-01-01