Lag (2001:331) om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter och bindande förklaringar

Departement
Finansdepartementet SF
Utfärdad
2001-05-31
Ändring införd
SFS 2001:331
Ikraft
2001-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Vid utgången av juni 2001 upphör följande föreskrifter och bindande förklaringar från Riksskatteverket att gälla:
 1. Riksskatteverkets meddelande (RSV Du 1971:5) om preskription av skatt för vars uttagande handräckning begärts i Sverige enligt gällande handräckningsavtal med Finland.
 2. Riksskatteverkets meddelande (RSV Du 1971:8) Ansökan från Föreningen Sweden Models, Malmö, om förklaring rörande frågan om skyldighet för föreningen att verkställa skatteavdrag vid utbetalning av lön.
 3. Riksskatteverkets meddelande (RSV Du 1972:3) om beskattning av s.k. gränsgångare mellan Sverige och Norge.
 4. Riksskatteverkets meddelande (RSV Du 1972:13) om bindande förklaring angående skatteavdrag för semesterlön för s.k. privilegierad frånvaro.
 5. Riksskatteverkets meddelande (RSV Du 1972:16) om föreskrifter rörande beräkning och debitering av skatt för fysiska personer och dödsbon.
 6. Riksskatteverkets meddelande (RSV Du 1973:7) om bindande förklaring angående avdrag för preliminär A-skatt för vissa ersättningar till arbetstagare.
 7. Riksskatteverkets meddelande (RSV Du 1973:10) om bindande förklaring angående skatteavdrag på vissa pantförskrivna livräntor.
 8. Riksskatteverkets meddelande (RSV Du 1975:13) om bindande förklaring beträffande skatteavdrag vid utbetalning av lön till vissa stuveriarbetare i Stockholm.
 9. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1977:8) om skatteavdrag på semesterersättning, utbetalad genom Glasmästeriförbundets Semesterkassa, m.m.
 10. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1979:11) om skatteavdrag på garantibelopp enligt lagen om statlig lönegaranti vid konkurs.
 11. Riksskatteverkets bindande förklaring (RSFS 1980:58) beträffande utländskt företags skyldighet att göra skatteavdrag på lön till anställda.
 12. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1983:14) om förfrågan till myndighet vid offentlig upphandling.
 13. Riksskatteverkets föreskrifter m.m. (RSFS 1983:16) om avräkning av skatter och avgifter i samband med återbetalning av mervärdeskatt.
 14. Riksskatteverkets föreskrifter m.m. (RSFS 1984:47) om avdrag för kostnad för resor mellan bostad och arbetsplats.
 15. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1991:39) om särskilt postgirokonto för inbetalning av mervärdeskatt.

Ändringar

Lag (2001:331) om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter och bindande förklaringar

Förarbeten
Rskr. 2000/01:243, Prop. 2000/01:110, Bet. 2000/01:SkU23
Ikraftträder
2001-07-01