Upphävd författning

Tillkännagivande (2001:352) om rådets förordning (EG) nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2001-05-23
Ändring införd
SFS 2001:352
Ikraft
2001-05-31
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Rådets förordning (EG) nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur träder i kraft den 31 maj 2001. Förordningen, som gäller mellan EU:s medlemsstater med undantag av Danmark, finns publicerad i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (EGT L 160, 30.6.2000, s. 37).

1 §  Regeringen har utsett Justitiedepartementet till mottagande organ enligt artikel 2.2 i förordningen, med behörighet att ta emot handlingar i mål och ärenden från en annan medlemsstat.

2 §  Sändande organ enligt artikel 2.3 i förordningen är domstolar, kronofogdemyndigheter samt andra svenska myndigheter som skall delge handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

3 §  Översändande av handlingar till Sverige kan ske genom post, bud eller telefax eller, efter överenskommelse i det enskilda fallet, på annat sätt.

4 §  Standardformulär som används för framställningar till Sverige kan fyllas i på svenska eller engelska.

5 §  Regeringen har utsett Justitiedepartementet till central enhet enligt bestämmelser i artikel 3 i förordningen, med ansvar för att ge information till de sändande organen, att söka lösningar på svårigheter som kan uppstå när handlingar översänds för delgivning samt att, i undantagsfall och på begäran av sändande organ, vidarebefordra en framställning om delgivning till behörigt mottagande organ.

6 §  Sverige tillämpar inte bestämmelsen i artikel 9.2 i förordningen om dag för delgivning.

7 §  Svenska myndigheter är inte skyldiga att biträda vid delgivning om handlingar översänds av enskilda personer enligt artikel 15.1 i förordningen.

Ändringar

Tillkännagivande (2001:352) om rådets förordning (EG) nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

Ikraftträder
2001-05-31

Ändring, SFS 2007:445

Omfattning
upph.