Upphävd författning

Förordning (2001:531) om statligt investeringsbidrag för byggande av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
2001-06-14
Ändring införd
SFS 2001:531 i lydelse enligt SFS 2004:620
Ikraft
2001-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-10-26

Allmänna bestämmelser

1 §  Enligt denna förordning kan investeringsbidrag lämnas för anordnande av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist.

[S2]Bostäderna skall vara avsedda för permanent bruk och självständigt boende som är garanterat genom hyresavtal av normalt slag eller hyresavtal avseende kooperativ hyresrätt. Bostäderna får inte vara avsedda för viss kategori av boende. Bostäderna kan inrymmas i såväl småhus som flerbostadshus.

[S3]Kravet på hyresavtal av normalt slag hindrar inte att investeringsbidrag lämnas även för byggande av bostäder i syfte att underlätta ett inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för socialt utsatta personer.

[S4]Med bostäder avses sådana utrymmen som anges i 2 § förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention.

[S5]Med anordnande avses i denna förordning nybyggnad samt ombyggnad av byggnad eller del av byggnad som tidigare använts för annat ändamål än bostäder. Förordning (2004:620).

3 §  Beslut om bidrag får meddelas endast i fråga om projekt i vilka ansökan om bidrag har kommit in till länsstyrelsen inom sex månader från det att projektet påbörjades. Beslut om bidrag får dock inte meddelas till projekt i vilka ansökan kommit in till länsstyrelsen efter den 30 juni 2007. Förordning (2003:507).

Förutsättningar för bidrag

4 §  Som förutsättning för att bidrag skall lämnas gäller att

 1. projektet genomförs med stöd enligt förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention,
 2. projektet påbörjas under tiden den 17 april 2001-31 december 2006, dock senast vid den tidpunkt som anges i beslutet om bidrag,
 3. projektet färdigställs inom två år från dagen för påbörjandet,
 4. mottagaren av bidraget förbinder sig att använda de bostäder som bidraget avser för det ändamål och med de villkor som förutsätts när bidraget beviljas,
 5. mottagaren av bidraget förbinder sig att bostäderna som byggs med stöd av bidraget skall förmedlas via den kommunala bostadsförmedlingen eller i samarbete med kommunen,
 6. den som utför arbetet eller tillverkar byggelement har F- skattebevis eller, i fråga om utländska företagare eller företag, visar upp intyg eller en annan handling som visar att företagaren eller företaget i sitt hemland genom registrering eller på annat sätt genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter som den som här i landet har F- skattebevis,
 7. projektet till sin karaktär är ägnat att säkerställa att boendekostnaderna är rimliga,
 8. projektet bidrar till ett långsiktigt hållbart byggande,
 9. bostäderna inte värms upp med direktverkande elvärme. Förordning (2003:507).

5 §  För bedömning av när ett projekt skall anses påbörjat och färdigställt skall bestämmelserna i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention samt de föreskrifter som meddelas med stöd av den förordningen tillämpas.

6 §  Länsstyrelsen får på ansökan av bidragsmottagaren medge anstånd med påbörjandet om det finns särskilda skäl. Sådan ansökan skall ha kommit in till länsstyrelsen innan projektet enligt beslutet om bidrag skulle ha påbörjats.

Bidragets storlek

7 §  Bidrag lämnas med 15 procent av det bidragsunderlag för bostadsbyggnadssubvention som beräknas enligt 10 och 11 §§ förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention, dock med högst 90 000 kronor per lägenhet.

[S2]I Göteborgs- och Malmöregionerna får bidragsandelen höjas med upp till 5 procentenheter, dock högst till 120 000 kronor per lägenhet. Detsamma gäller de kommuner som gränsar till Stockholmsregionen. I Stockholmsregionen får bidragsandelen höjas med upp till 10 procentenheter, dock högst till 150 000 kronor per lägenhet. Förordning (2004:91).

7 a §  I de fall förutsättningar för investeringsstimulans enligt förordningen (2003:506) om investeringsstimulans för byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder föreligger gäller i stället för vad som anges i 7 § att bidrag lämnas med 6 procent av det bidragsunderlag för bostadsbyggnadssubvention som beräknas enligt 10 och 11 §§ förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention, dock med högst 36 000 kronor per lägenhet.

[S2]I Göteborgs- och Malmöregionerna samt i kommunerna som gränsar till Stockholmsregionen får bidragsandelen i dessa fall höjas med upp till 2 procentenheter, dock högst till 48 000 kronor per lägenhet. I Stockholmsregionen får bidragsandelen höjas med upp till 4 procentenheter, dock högst till 60 000 kronor per lägenhet. Förordning (2004:91).

Förfarande i bidragsärende

8 §  Frågor om bidrag prövas av länsstyrelsen i det län där fastigheten är belägen.

[S2]I de fall beslut om bidrag återkallats enligt 10 § 2 skall länsstyrelsen fatta nytt beslut med tillämpning av 7 a §. I sådana fall krävs ingen ny ansökan. Förordning (2003:507).

9 §  Bidrag betalas ut efter särskild ansökan hos länsstyrelsen sedan projektet har färdigställts. Sådan ansökan skall ha kommit in till länsstyrelsen senast sex månader efter färdigställandet.

Återkallelse av beslut om bidrag

10 §  Beslut om bidrag skall återkallas helt eller delvis om

 1. projektet inte uppfyller de krav som uppställts för bidraget,
 2. projektet påbörjats från och med den 1 januari 2003 och sökanden begär det. Förordning (2003:507).

Utbetalning av bidrag

11 §  Bidrag betalas ut av Boverket. Bidraget skall betalas ut till den som vid tidpunkten för utbetalningen är antecknad som fastighetsägare eller tomträttshavare i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Om bidraget har beviljats för ny- eller ombyggnad av hus som inte ägs av fastighetsägaren eller tomträttshavaren, betalas bidraget ut till den som vid utbetalningstidpunkten är antecknad som bidragsmottagare hos länsstyrelsen. Förordning (2003:507).

12 §  Mottagaren av bidraget skall skriftligen utfästa sig att använda de bostäder som bidraget avser för de ändamål och i enlighet med de villkor som förutsattes när bidraget beviljades. Vidare skall mottagaren förbinda sig att inte inom tio år överlåta det eller de hus som innehåller dessa bostäder till någon som avser att använda bostäderna för annat ändamål eller med andra villkor.

Återkrav av bidrag

13 §  Länsstyrelsen får besluta om återkrav av utbetalt bidrag helt eller delvis om

 1. den som sökt eller mottagit bidraget genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt förorsakat att bidraget lämnats felaktigt eller lämnats med ett för högt belopp,
 2. bidrag i något annat fall lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, eller
 3. bostäderna används för annat ändamål än som förutsattes när bidraget beviljades eller med andra villkor än vad som anges i 12 §.

[S2]Om den som tagit emot bidraget har överlåtit det eller de hus för vilka bidrag givits enligt denna förordning och bostäderna därefter används för annat ändamål eller med andra villkor än som förutsattes när bidraget beviljades, skall dock bidraget återkrävas endast om bidragsmottagaren insett eller borde ha insett att bostäderna skulle komma att användas för annat ändamål eller med andra villkor.

14 §  Boverket får helt eller delvis befria bidragsmottagaren från återbetalningsskyldighet enligt 13 § om det finns särskilda skäl.

Särskilda uppgifter för Boverket

15 §  Boverket får meddela föreskrifter om

 1. närmare avgränsning av de regioner som anges i 7 och 7 a §§,
 2. tillämpningen av 4 §7 och 8.Förordning (2003:507).

16 §  Boverket får meddela föreskrifter om förfarandet i stödärenden och om tillämpningen av 1 § första stycket. Förordning (2003:507).

17 §  Boverket skall ha tillsyn över bidragsverksamheten.

Överklagande

18 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos Boverket.

[S2]Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2001:531) om statligt investeringsbidrag för byggande av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist

Förarbeten
Rskr. 2000/01:279, Prop. 2000/01:100, Bet. 2000/01:FiU27
Ikraftträder
2001-08-01

Förordning (2002:55) om ändring i förordningen (2001:531) om statligt investeringsbidrag för nybyggnad av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist

Omfattning
ändr. 2, 8 §§
Ikraftträder
2002-04-01

Förordning (2002:668) om ändring i förordningen (2001:531) om statligt investeringsbidrag för nybyggnad av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist

Förarbeten
Rskr. 2001/02:326, Prop. 2001/02:100, Bet. 2001/02:FiU21
Omfattning
ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraftträder
2002-08-01

Förordning (2003:507) om ändring i förordningen (2001:531) om statligt investeringsbidrag för nybyggnad av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2003.
Äldre föreskrifter gäller dock
 1. för ärenden i vilka projektet påbörjats före den 1 januari 2003, och
 2. för ärenden i vilka bidrag enligt 8 § beslutats före ikraftträdandet. Om projektet inte påbörjats före den 1 januari 2003 får dock sökanden begära att de nya föreskrifterna skall tillämpas.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:215, Prop. 2002/03:98, Bet. 2002/03:BoU9
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 15, 16 §§; ny 7 a §
Ikraftträder
2003-08-15

Förordning (2004:91) om ändring i förordningen (2001:531) om statligt investeringsbidrag för byggande av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist

Omfattning
ändr. 7, 7 a §§
Ikraftträder
2004-04-01

Förordning (2004:620) om ändring i förordningen (2001:531) om statligt investeringsbidrag för byggande av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004 och tillämpas för projekt som har påbörjats den 1 januari 2004 eller senare.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:273, Prop. 2003/04:100, Bet. 2003/04:FiU21
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2018:1606) om upphävande av förordningen (2001:531) om statligt investeringsbidrag för byggande av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist

Omfattning
upph.