Upphävd författning

Tillkännagivande (2001:852) av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten

Version: 2001:852

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-11-22
Ändring införd
SFS 2001:852
Ikraft
2001-12-04
Upphäver
Tillkännagivande (2000:383) av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten

Allmänna bestämmelser
 1. Detta avtal gäller mellan Systembolaget Aktiebolag - nedan kallat Bolaget - och staten.
 2. Bolaget skall vara det i 5 kap. 1 § alkohollagen (1994:1738) föreskrivna detaljhandelsbolaget.
 3. Bolaget får vara medlem i bostadsrättsförening eller vara delägare i fastighet eller fastighetsbolag för att erhålla lokaler som behövs för verksamheten. I övrigt får Bolaget inte utan regeringens medgivande förvärva aktier eller annan delaktighet i annat företag eller i annan näringsverksamhet.
Produkturval
 1. Bolagets produkturval skall vara sådant att ingen favorisering sker av inhemska produkter. Urvalet får endast grundas på en bedömning av produktens kvalitet, särskilda risker för skadeverkningar av produkten, kundernas efterfrågan och andra affärsmässiga hänsyn.
På begäran av leverantör av produkt vilken avvisats från eller avförts ur Bolagets sortiment skall Bolaget skriftligen redogöra för de skäl som föranlett dess ställningstagande. Leverantören skall upplysas om sin rätt att få beslutet överprövat av Alkoholsortimentsnämnden.
Med sortiment avses i detta avtal det sortiment som finns upptaget i Bolagets ordinarie prislista.
 1. Bolaget skall utan dröjsmål verkställa beslut av Alkoholsortimentsnämnden.
Vid prövning av ärende hos nämnden skall bolaget tillhandahålla nämnden det material och de upplysningar som begärs.
 1. Bolagets handelsmarginal skall sättas efter objektiva kriterier, som gäller lika för inhemska och importerade produkter.
Marknadsföring och produktinformation
 1. Bolagets åtgärder för marknadsföring och produktinformation skall vara opartiska och oberoende av produkternas ursprungsland. Bolaget skall, med beaktande av i lag angivna begränsningar för marknadsföring av alkoholdrycker, verka för att nya produkter blir kända för kunderna.
Detaljhandel
 1. Det åligger Bolaget att bedriva detaljhandel på sätt som förutsätts i alkohollagen. Verksamheten skall bedrivas rationellt och kunderna ges god service.
Verksamheten skall utövas i egen drift.
 1. En övergripande målsättning för Bolaget vid förläggning av försäljningsställen skall vara att i princip varje kommun som gör framställning om det skall få ett försäljningsställe (systembutik).
Beslut om att etablera eller lägga ned en systembutik skall fattas av Bolagets styrelse. Beslutet skall grundas på en samlad bedömning utifrån företagsekonomiska och servicemässiga överväganden.
 1. Innan beslut fattas om etablering eller flyttning av systembutik skall Bolaget inhämta yttrande från kommunfullmäktige och polismyndigheten. Innan beslut fattas om nedläggning av systembutik skall Bolaget inhämta yttrande från kommunfullmäktige.
 2. Bolaget beslutar om tider för öppethållande i systembutikerna enligt de riktlinjer som har beslutats av riksdagen.
 3. Bolaget skall årligen till regeringen redovisa vilka beslut om etablering eller nedläggning av systembutik som har fattats under närmast föregående kalenderår och lämna uppgift om vilka etableringar eller nedläggningar som har genomförts under året. Dessutom skall redovisas de framställningar om etablering av systembutik som ännu inte har lett till åtgärd.
 4. På begäran av köpare i ort där systembutik saknas skall Bolaget ombesörja att försäljning kan ske genom försändning på rekvisition. För sådan försändning får Bolaget anlita särskilt ombud. Saknas förutsättningar för att anlita särskilt ombud skall varan sändas med post eller allmänt kommunikationsmedel till lämplig hållplats eller station. Försändningskostnad skall betalas av Bolaget.
Partihandel
 1. Bedriver Bolaget sådan partihandel som avses i 5 kap. 1 § tredje stycket alkohollagen, är Bolaget skyldigt att se till att partihandeln får bära sina egna kostnader.
Bolagets handelsvillkor skall vara opartiska och stå i överensstämmelse med de villkor som i övrigt tillämpas inom branschen.
Auktioner
 1. Bolagets försäljning av spritdrycker, vin och starköl på auktion för annans räkning får omfatta endast värdefulla samlarobjekt. Sådan försäljning skall ske i Bolagets regi. Bolaget får dock anlita en enskild eller ett företag att vara behjälplig med värdering och anordnande av auktion eller för liknande uppdrag i samband med auktionsverksamheten.
Bolaget har rätt att ta ut avgift för auktion eller värdering.
Provningar
 1. Av Bolaget anordnade provningar av alkoholdrycker för allmänheten skall ske vid särskilda av Bolaget beslutade tillfällen för personer eller grupper av personer och under ledning av Bolagets personal. Provning i eller i anslutning till Bolagets butikslokaler skall ske vid annan tidpunkt än då butiken är öppen för försäljning.
Bolaget har rätt att ta ut avgift för anordnande av provningar.
Giltighetstid
 1. Detta avtal träder i kraft den 1 december 2001. Avtalet ersätter parternas avtal den 15 maj 2000, som upphör att gälla samma dag.
Det nu träffade avtalet gäller tills vidare, med sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Om det är nödvändigt med anledning av beslut av riksdagen kan avtalet sägas upp med den kortare uppsägningstid, som ett sådant riksdagsbeslut kan föranleda.
Ändringar och tillägg
 1. Ändringar och tillägg till detta avtal skall för att bli gällande vara skriftliga och undertecknade av båda parter.
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Ändringar

Tillkännagivande (2001:852) om avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten

Ikraftträder
2001-12-04

Ändring, SFS 2004:490

Omfattning
upph.