Förordning (2002:644) om bidrag till arbetslivsmuseer

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2002-06-13
Ändring införd
SFS 2002:644
Ikraft
2002-08-01
Tidsbegränsad
2003-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om bidrag till arbetslivsmuseer.

2 §  Med arbetslivsmuseum avses sådan verksamhet som har till syfte att bevara och gestalta en arbetsplats kulturhistoriska värden, såväl fysiska som immateriella, inom privat eller offentlig sektor och som är eller avses att bli tillgänglig för allmänheten.

3 §  Bidrag får lämnas för särskilda insatser som syftar till att bevara och bruka industrisamhällets kulturarv.

4 §  Frågor om bidrag prövas av Riksantikvarieämbetet. Beslut om bidrag skall fattas i samråd med Statens kulturråd samt även i samråd med Riksarkivet, Stiftelsen Nordiska museet, Stiftelsen Tekniska museet och Stiftelsen Arbetets museum i den mån deras hörande kan vara av betydelse.

5 §  Riksantikvarieämbetet får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

6 §  Riksantikvarieämbetets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2002:644) om bidrag till arbetslivsmuseer

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2002 och gäller till och med den 31 december 2002. Den skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2002. Förordningen skall tillämpas på ansökningar som kommit in till Riksantikvarieämbetet till och med den 31 december 2002.
Ikraftträder
2002-08-01