Upphävd författning

Förordning (2002:920) om bidrag till arbetslivsmuseer

Version: 2002:920

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2002-11-21
Ändring införd
SFS 2002:920
Ikraft
2003-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om bidrag till arbetslivsmuseer.

2 §  Med arbetslivsmuseum avses ett museum vars verksamhet har till syfte att bevara och gestalta fysiska och immateriella kulturhistoriska värden. Verksamheten skall vara eller avses att bli tillgänglig för allmänheten.

3 §  Bidrag får lämnas för särskilda insatser som syftar till att bevara och bruka industrisamhällets kulturarv.

4 §  Frågor om bidrag prövas av Riksantikvarieämbetet. Beslut om bidrag skall fattas i samråd med Statens kulturråd.

5 §  Riksantikvarieämbetet får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

6 §  Riksantikvarieämbetets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2002:920) om bidrag till arbetslivsmuseer

Ikraftträder
2003-01-01

Ändring, SFS 2017:628

Omfattning
upph.