Upphävd författning

Tillkännagivande (2003:104) om den EG-förordning som kompletteras av lagen (1985:295) om foder

Version: 2003:104

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2003-03-20
Ändring införd
SFS 2003:104
Ikraft
2003-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen tillkännager att med den EG-förordning som kompletteras av lagen (1985:295) om foder avses Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (EGT L 147, 31.5.2001, s. 1, Celex 32001R0999).

Ändringar

Tillkännagivande (2003:104) om den EG-förordning som kompletteras av lagen (1985:295) om foder

Förarbeten
Rskr. 2002/03:121, Prop. 2002/03:39, Bet. 2003/03:MJU12
Ikraftträder
2003-04-01

Ändring, SFS 2003:603

Omfattning
upph.