Upphävd författning

Förordning (2003:144) om Institutet för internationell ekonomi

Version: 2007:437

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2003-04-03
Ändring införd
SFS 2003 i lydelse enligt SFS 2007:437
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Vid Stockholms universitet finns Institutet för internationell ekonomi. Institutet är en sådan inrättning för särskilda uppgifter som avses i 3 kap. 8 § högskoleförordningen (1993:100).

Uppgifter

2 §  Vid institutet skall det bedrivas forskning i nationalekonomi. Vidare skall institutets forskare medverka i utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Förordning (2007:437).

Organisation

3 §  Institutet leds av en styrelse, som skall bestå av en ordförande och högst tio andra ledamöter. Rektor vid Stockholms universitet skall vara ordförande. Styrelsen skall utse en vice ordförande inom sig.

[S2]Av övriga ledamöter skall fem vara anställda vid universitetet, nämligen förvaltningschefen, institutets föreståndare och biträdande föreståndare samt två professorer, vilka skall utses av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden. Därutöver skall två ledamöter representera och utses av en stiftelse, som bildats för att stödja institutets verksamhet. Styrelsen får utse ytterligare högst tre ledamöter.

[S3]Samtliga ledamöter utom rektor och förvaltningschefen skall utses för en tid av högst tre år i sänder.

4 §  Under styrelsen leds institutet av en föreståndare och en biträdande föreståndare. De skall utses av styrelsen för Stockholms universitet efter förslag från styrelsen för Institutet för internationell ekonomi. Föreståndaren och den biträdande föreståndaren skall utses bland de forskare som är verksamma vid institutet för en tid av högst tre år i sänder.

Styrelsens uppgifter

5 §  Styrelsen skall särskilt besluta i frågor om inriktningen av institutets verksamhet och i frågor som rör budget och bokslut.

Ändringar

Förordning (2003:144) om Institutet för internationell ekonomi

Ikraftträder
2003-06-01

Förordning (2007:437) om ändring i förordningen (2003:144) om Institutet för internationell ekonomi

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2010:1781) om ändring i förordningen (2003:144) om Institutet för internationell ekonomi

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:857) om upphävande av förordningen (2003:144) om Institutet för internationell ekonomi

Omfattning
upph.