Förordning (2003:39) om statsbidrag för folkbildning om euron

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2003-01-30
Ändring införd
SFS 2003:39
Ikraft
2003-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  Den 14 september 2003 skall det hållas folkomröstning i hela landet om införande av euron i Sverige.

[S2]Statsbidrag för folkbildning inför folkomröstningen kan enligt denna förordning lämnas till folkhögskolor och studieförbund.

[S3]Frågor om bidrag prövas av Folkbildningsrådet.

Förutsättningar för bidrag

2 §  Bidrag får bara lämnas för folkbildning som till innehåll och form på ett sakligt sätt informerar om Ekonomiska och monetära unionen och euron och som allsidigt speglar de olika uppfattningar som finns i den fråga som folkomröstningen gäller.

[S2]Bidrag får inte lämnas till fasta kostnader för personal, resor, administration eller liknande.

3 §  Bidrag lämnas inom ramen för tillgängliga medel.

[S2]Möjligheterna för den som ansöker om bidrag att själv finansiera en del av den verksamhet som ansökan avser skall beaktas vid bidragsprövningen.

[S3]Vid bidragsprövningen skall hänsyn tas till behoven hos personer med bristande kunskaper i det svenska språket och andra som kan ha svårt att tillgodogöra sig information och utbildning på andra vägar.

4 §  Ett beslut om bidrag skall förenas med krav på redovisning. I beslutet får också andra villkor ställas upp.

5 §  Folkbildningsrådets beslut i bidragsärenden får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2003:39) om statsbidrag för folkbildning om euron

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2003. Bidrag enligt förordningen får inte lämnas för tid efter den 14 september 2003.
Förarbeten
Prop. 2002/03:46
Ikraftträder
2003-03-01