Upphävd författning

Tillkännagivande (2003:483) om EG:s förordning om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2003-06-12
Ändring införd
SFS 2003:483
Ikraft
2003-07-08
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-10-01
Rådets förordning (EG) nr 1206/2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur trädde i kraft den 1 juli 2001. Förordningen, som gäller mellan EU:s medlemsstater med undantag av Danmark, finns publicerad i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (EGT L 174, 27.6.2001, s. 1).

1 §  Regeringen har utsett Justitiedepartementet till centralt organ enligt bestämmelser i artikel 3 i förordningen, med ansvar för att

  1. ge information till domstolarna,
  2. söka lösningar på svårigheter som kan uppstå vid bevisupptagning i en annan medlemsstat,
  3. i undantagsfall och på begäran av en ansökande domstol, vidarebefordra en framställning till behörig domstol och
  4. fatta beslut i fråga om framställningar om direkt bevisupptagning.

2 §  Översändande av handlingar till Sverige får ske genom post, bud eller telefax eller, efter överenskommelse i det enskilda fallet, på annat sätt.

3 §  Standardformulär som används för framställningar till Sverige skall fyllas i på svenska eller engelska.

Ändringar

Tillkännagivande (2003:483) om EG:s förordning om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

Ikraftträder
2003-07-08

Ändring, SFS 2022:1338

Omfattning
upph.