Upphävd författning

Tillkännagivande (2003:603) om de EG-förordningar som kompletteras av lagen (1985:295) om foder

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2003-10-09
Ändring införd
SFS 2003:603
Ikraft
2003-10-21
Upphäver
Tillkännagivande (2003:104) om den EG-förordning som kompletteras av lagen (1985:295) om foder
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen tillkännager att med de EG-förordningar som kompletteras av lagen (1985:295) om foder avses följande grundförordningar.
  1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (EGT L 147, 31.5.2001, s. 1, Celex 32001R0999).
  2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda som livsmedel (EGT L 273, 10.10.2002, s. 1, Celex 32002R1774).

Ändringar

Tillkännagivande (2003:603) om de EG-förordningar som kompletteras av lagen (1985:295) om foder

Förarbeten
Rskr. 2002/03:121, Prop. 2002/03:39, Bet. 2002/03:MJU12
Ikraftträder
2003-10-21

Ändring, SFS 2005:35

Omfattning
upph.