Inaktuell version

Förordning (2003:623) om arbetsplatsintroduktion

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2003-10-23
Ändring införd
SFS 2003
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om arbetsplatsintroduktion. Arbetsplatsintroduktion får bedrivas som en försöksverksamhet under tiden den 1 september 2003-31 december 2005.

2 §  Med arbetsplatsintroduktion avses att en specialutbildad arbetsförmedlare fungerar som stödperson åt en invandrare eller flykting inför anställning, i inledningsskedet av en anställning eller under arbetspraktik som föregår en anställning.

[S2]Länsarbetsnämnden utser den specialutbildade arbetsförmedlaren.

3 §  Arbetsplatsintroduktion får erbjudas en invandrare eller flykting som är minst 20 år och

  • deltar eller har deltagit i av kommunen anordnat introduktionsprogram som avses i 11 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m., eller
  • är eller riskerar att bli långtidsinskriven som arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen.

4 §  Arbetsplatsintroduktion skall vara arbetsmarknadspolitiskt motiverad. Det betyder att insatsen skall lämnas endast om det är lämpligt både för den enskilde och ur ett övergripande arbetsmarknadspolitiskt perspektiv. Insatsen skall också vara lämplig ur ett integrationspolitiskt perspektiv.

5 §  Arbetsplatsintroduktion åt en invandrare eller flykting får lämnas under högst sex månader. Om det finns särskilda skäl får dock insatsen lämnas under längre tid.

6 §  Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

7 §  Länsarbetsnämndens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2003:623) om arbetsplatsintroduktion

Ikraftträder
2003-12-01

Förordning (2005:1202) om ändring i förordningen (2003:623) om arbetsplatsintroduktion

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:1558) om ändring i förordningen (2003:623) om arbetsplatsintroduktion

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:179) om ändring i förordningen (2003:623) om arbetsplatsintroduktion

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
2007-06-01

Förordning (2007:927) om ändring i förordningen (2003:623) om arbetsplatsintroduktion

Omfattning
nuvarande 7 § betecknas 8 §; ändr. 2, 6, den nya 8 §§; ny 7 §
Ikraftträder
2008-01-01