Inaktuell version

Förordning (2004:1333) om administration av den svenska avgiften till Europeiska gemenskapens budget, m.m.

Version: 2004:1333

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2004-12-16
Ändring införd
SFS 2004
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om vilka myndigheter som ansvarar för administration m.m. av den svenska avgiften till EG:s budget.

[S2]Bestämmelser om beräkning, redovisning, betalning m.m. av avgiften till EG finns i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 om genomförande av beslut 94/728/EG, Euratom om systemet för gemenskapernas egna medel1, rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 av den 29 maj 1989 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdeskatt2 samt rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 av den 15 juli 2003 om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspriser3.

2 §  Riksgäldskontoret samordnar betalningarna till Europeiska gemenskapernas kommission samt för ett konto i kommissionens namn för kreditering av avgiften.

3 §  En myndighet som enligt 4-8 §§ administrerar en viss del av den svenska avgiften till EG skall för den delen, om inte annat anges i 6 eller 7 §, vidta de åtgärder som avser den delen och som behövs för att fullgöra de skyldigheter som följer av de förordningar som anges i 1 § andra stycket.

Traditionella egna medel

Tullavgifter

4 §  Tullverket administrerar den del av den svenska avgiften till EG som härrör från de särskilda tullarna på jordbruksprodukter samt andra tullmedel. Kommerskollegium, Statens jordbruksverk och Statistiska centralbyrån skall bistå Tullverket med de uppgifter verket behöver.

Sockeravgifter

5 §  Statens jordbruksverk administrerar den del av den svenska avgiften till EG som härrör från produktionsavgifter för socker.

Mervärdesskattebaserad avgift

6 §  Skatteverket administrerar den mervärdesskattebaserade delen av den svenska avgiften till EG. Statistiska centralbyrån administrerar dock, med bistånd från Skatteverket, beräkningen av den viktade genomsnittssatsen för mervärdesskatten. Vidare sammanställer Ekonomistyrningsverket statens inkomster av mervärdesskatt.

Avgift baserad på bruttonationalinkomsten

7 §  Kammarkollegiet administrerar den del av den svenska avgiften till EG som baseras på bruttonationalinkomsten. Statistiska centralbyrån svarar dock för den årliga redovisningen av föregående års bruttonationalinkomst.

Avgift avseende Storbritanniens budgetreduktion

8 §  Kammarkollegiet administrerar den del av den svenska avgiften till EG som avser Storbritanniens budgetreduktion.

Övriga bestämmelser

9 §  Regeringskansliet svarar för att informera Europeiska gemenskapernas kommission om sådana förhållanden som avses i artikel 4 förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000.

10 §  I anslagsförordningen (1996:1189) finns bestämmelser om redovisning mot anslag och inkomsttitlar.

[S2]I förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring finns bestämmelser om bokföringsskyldighet för myndigheter som lyder omedelbart under regeringen.

Ändringar

Förordning (2004:1333) om administration av den svenska avgiften till Europeiska unionens budget

CELEX-nr
32003R1287
Ikraftträder
2005-03-09

Förordning (2010:1163) om ändring i förordningen (2004:1333) om administration av den svenska avgiften till Europeiska gemenskapens budget, m.m.

Omfattning
upph. 8 §, rubr. närmast före 8 §; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 §§; ny 11 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:226) om ändring i förordningen (2004:1333) om administration av den svenska avgiften till Europeiska unionens budget

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2011-04-01