Upphävd författning

Tillkännagivande (2005:1244) om de EG-förordningar som kompletteras av lagen (1985:295) om foder

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2005-12-20
Ändring införd
SFS 2005:1244
Ikraft
2005-12-28
Upphäver
Tillkännagivande (2005:710) om de EG-förordningar som kompletteras av lagen (1985:295) om foder
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen tillkännager att med de EG-förordningar som kompletteras av lagen (1985:295) om foder avses följande grundförordningar.
 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (EGT L 147, 31.5.2001, s. 1, Celex 32001R0999).
 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1, Celex 32002R0178).
 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda som livsmedel (EGT L 273, 10.10.2002, s. 1, Celex 32002R1774).
 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT L 268, 18.10.2003, s. 1, Celex 32003R1829).
 5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG (EUT L 268, 18.10.2003, s. 24, Celex 32003R1830).
 6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (EUT L 268, 18.10.2003, s. 29, Celex 32003R1831).
 7. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen (EGT L 325, 12.12.2003, s. 1, Celex 32003R2160).
 8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0852).
 9. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0882).
 10. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien (EUT L 35, 8.2.2005, s. 1, Celex 32005R0183).
 11. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1, Celex 32005R0396).

Ändringar

Tillkännagivande (2005:1244) om de EG-förordningar som kompletteras av lagen (1985:295) om foder

Förarbeten
Rskr. 2002/03:121, Prop. 2002/03:39, Bet. 2002/03:MJU12
Ikraftträder
2005-12-28

Ändring, SFS 2006:1033

Omfattning
upph.