Inaktuell version

Förordning (2005:205) om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet

Departement
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad
2005-04-14
Ändring införd
SFS 2005 i lydelse enligt SFS 2006:1059
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning syftar till att främja en effektiv och miljöanpassad användning av energi i lokaler som används för offentlig verksamhet.

2 §  Om det finns medel får stöd enligt denna förordning ges till investeringsåtgärder i en lokal som används för offentlig verksamhet och som utgör eller ingår i en sådan byggnad som

 1. har indelats som specialbyggnad enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
 2. har undantagits från skatteplikt enligt 3 kap. 4 § första stycket 2 eller 3 fastighetstaxeringslagen,
 3. är en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat vars lokaler ägs av svenska staten och åtgärderna är förenliga med den mottagande statens bestämmelser i fråga om byggnaden, eller
 4. i annat fall än som avses i 1-3 är avsedd att användas för allmännyttig verksamhet, förvaltning, rättsvård eller likartad användning i minst två år från det att åtgärderna har utförts.

[S2]Om en byggnad som avses i första stycket 1 är en värmecentral enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen, får stöd ges endast om värmecentralen har en värmeeffekt som uppgår till högst 10 megawatt och inte är en del av ett fjärrvärmesystem. Förordning (2006:1059).

Stödberättigande åtgärder

3 §  Stödet får endast avse

 1. fackmannamässigt utförd energikartläggning med en bedömning av lokalens energibehov och förslag på energieffektiviserande åtgärder,
 2. sådan konvertering av uppvärmningssystemet eller en del av det, som innebär att el eller fossila energikällor som används i systemet ersätts med
  1. förnybara energikällor,
  2. värmepump, om åtgärden medför en elanvändning som uppgår till högst 30 procent av den levererade värmemängden beräknad per år inklusive installation för spetslast, eller
  3. fjärrvärme,
 3. anslutning till fjärrkyla eller installation av ett system för frikyla,
 4. installation av ett eleffektivt belysningssystem,
 5. installation av ett eleffektivt ventilationssystem,
 6. installation av utrustning för effektiv styrning, mätning, övervakning, reglering och drift av motorer eller uppvärmningssystem,
 7. energieffektiviserande åtgärder som avser en byggnads klimatskal eller innebär en förbättring av värmeåtervinningen i lokalen, eller
 8. installation av solcellsystem.

[S2]I fråga om en specialbyggnad enligt 2 § första stycket 1 som är en distributionsbyggnad, får stödet endast avse installation av solcellsystem.

4 §  Stöd får inte lämnas för åtgärder som

 1. är lönsamma på kort sikt utan stöd,
 2. avser en sådan konvertering som anges i 3 § första stycket 2 a eller b om byggnaden är belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad,
 3. medför en försämrad inomhusmiljö,
 4. utgör löpande underhåll av lokalen,
 5. är en del av den verksamhet som normalt bedrivs i lokalen,
 6. följer av skyldighet i lag eller annan författning, eller
 7. ingår som en del i uppförandet av en byggnad.

[S2]Första stycket 2 gäller inte om annat följer av föreskrifter som Boverket meddelat om särskilda skäl för stöd.

[S3]Trots första stycket 7 får stöd ges till installation av solcellsystem vid uppförandet av en byggnad som avses i 2 §.

5 §  Stöd får endast avse åtgärder som

 1. i fall som avses i 3 § första stycket 1, påbörjats efter den 31 december 2004 och utförts senast den 30 september 2006, och
 2. i fall som avses i 3 § första stycket2-8, påbörjats efter den 15 maj 2005 och utförts senast den 31 december 2008.

[S2]När en åtgärd enligt första stycket skall anses vara påbörjad respektive utförd följer av de närmare föreskrifter som meddelas av Boverket. Förordning (2006:1059).

Stödets storlek

6 §  Stöd för sådana åtgärder som anges i 3 § första stycket får omfatta

 1. arbetskostnaden, under förutsättning att den som utför åtgärden har F-skattsedel eller, i fråga om ett utländskt företag, intyg eller annan handling som visar att företaget genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter i sitt hemland,
 2. kostnader för material, och
 3. projekteringskostnader, om åtgärden är installation av solcellsystem.

[S2]I fråga om åtgärder som avses i 3 § första stycket2-8 får stöd inte ges om kostnaderna för de åtgärderna sammantagna understiger 25 000 kronor per byggnad.

[S3]De stödberättigande kostnaderna skall beräknas i enlighet med punkterna 37 och 40 i Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till skydd för miljön (2001/C 37/03).

[S4]Om en kostnad enligt första stycket gäller en åtgärd som endast delvis omfattar en sådan lokal som avses i 2 §, eller om åtgärden delvis följer av skyldighet i lag eller annan författning, skall den stödberättigande kostnaden beräknas enligt de närmare föreskrifter som meddelas av Boverket.

7 §  För en åtgärd som avses i 3 § första stycket1-7 får stödet uppgå till högst 30 procent av de stödberättigande kostnaderna enligt 6 §.

[S2]För en åtgärd som avses i 3 § första stycket 8 får stödet uppgå till högst 70 procent av de stödberättigande kostnaderna enligt 6 §, dock högst 5 miljoner kronor per byggnad.

[S3]När stödets storlek bestäms skall avdrag göras med belopp som motsvarar annat statligt eller kommunalt stöd till åtgärden. Avdrag skall även göras med belopp som motsvarar finansiering som skett med försäkringsersättning.

[S4]Stödet får sammantaget uppgå till högst 10 miljoner kronor per byggnad.

Förfarandet

8 §  Efter ansökan av byggnadens ägare prövas frågor om stöd av länsstyrelsen i det län där byggnaden är belägen. Är byggnaden en sådan som avses i 2 § första stycket 3 skall ansökan prövas av Länsstyrelsen i Stockholms län.

[S2]Ansökan om stöd skall ha kommit in till länsstyrelsen inom tre månader från det att en åtgärd enligt 3 § första stycket påbörjades. Om en åtgärd som avses i 3 § första stycket2-8 påbörjas efter den 30 juni 2008 skall ansökan dock ha kommit in senast den 30 september 2008. Förordning (2006:1059).

9 §  En ansökan om stöd skall innehålla

 1. en bedömning av åtgärdernas inverkan på energianvändningen i den lokal som åtgärderna avser,
 2. en bedömning av den ökade tillförsel av energi från förnybara energikällor som åtgärderna medför,
 3. en uppskattning av antalet arbetstimmar som åtgärderna medför,
 4. när det gäller en åtgärd som avses i 3 § första stycket 2, uppgifter om det befintliga uppvärmningssystemet,
 5. uppgifter om huruvida sökanden bedriver en verksamhet med vinstsyfte och stödet skall användas till en åtgärd som omfattas av sådan verksamhet samt en bedömning av om stödet kan komma att påverka konkurrensen på den marknad där verksamheten bedrivs, och
 6. upplysningar om sådan annan finansiering som avses i 7 § tredje stycket har sökts eller erhållits.

10 §  Om länsstyrelsen finner att stöd kan lämnas, skall den meddela ett preliminärt beslut om stödets storlek. I annat fall skall ansökan avslås.

[S2]Ett preliminärt beslut får förenas med de villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

11 §  När de åtgärder som omfattas av stöd enligt ett preliminärt beslut har utförts skall länsstyrelsen, efter särskild ansökan från byggnadens ägare, meddela ett slutligt beslut i frågan om stöd och bestämma stödets storlek.

[S2]En särskild ansökan skall ha kommit in till länsstyrelsen senast sex månader efter det att åtgärderna har utförts. Om en åtgärd som avses i 3 § första stycket2-8 utförts efter den 30 juni 2008 skall ansökan dock ha kommit in senast den 31 december 2008.

[S3]Om den särskilda ansökan inte gäller en statlig myndighet, skall ett intyg från sökandens revisor om att åtgärden har utförts bifogas ansökan. Förordning (2006:1059).

Hur stödet betalas ut

12 §  Stöd som beslutats genom slutligt beslut enligt 11 § första stycket betalas ut genom en kreditering på sökandens skattekonto enligt 1 § lagen (2005:30) om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor.

[S2]Boverket skall lämna Skatteverket de uppgifter som behövs för krediteringen.

[S3]Stödet krediteras sökandens skattekonto den 12 i månaden efter den månad då det slutliga beslutet enligt 11 § första stycket meddelades, med undantag för januari, då stödet i stället krediteras den 17.

13 §  Boverket skall

 1. sammanställa krediteringar av stöden och svara för att beviljade stöd ryms inom den anvisade ramen om 2 miljarder kronor, varav högst 150 miljoner kronor får avse åtgärder enligt 3 § första stycket 8, och
 2. svara för att de krediteringsunderlag som lämnas till Skatteverket inte medger krediteringar som överstiger 1 000 miljoner kronor 2006, 500 miljoner kronor 2007 och 500 miljoner kronor 2008. Förordning (2006:1059).

Tillsyn m.m.

14 §  Boverket skall utöva tillsyn över efterlevnaden av denna förordning och av de föreskrifter som meddelas med stöd av förordningen.

15 §  Den som ansökt om stöd skall lämna länsstyrelsen de uppgifter som behövs för uppföljning och utvärdering av stödberättigande åtgärder.

16 §  Länsstyrelsen får besluta att kräva tillbaka krediterat stöd om

 1. den som ansökt om stöd genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, eller
 3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och sökanden borde ha insett detta.

Bemyndiganden

17 §  Boverket får meddela

 1. närmare föreskrifter om vad som krävs för att en åtgärd vid tillämpningen av 3 och 4 §§ skall omfattas av stöd,
 2. föreskrifter om särskilda skäl för stöd enligt 4 § andra stycket,
 3. föreskrifter om när en åtgärd skall anses vara påbörjad respektive utförd enligt 5 §,
 4. föreskrifter om hur de stödberättigande kostnaderna skall beräknas enligt 6 § fjärde stycket, och
 5. de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

18 §  Länsstyrelsens beslut om stöd får överklagas till Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2005:205) om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2005.
 2. Om en sådan åtgärd som avses i 3 § första stycket 1 har påbörjats före den 15 maj 2005, skall en ansökan enligt 8 § första stycket komma in till länsstyrelsen senast den 15 augusti 2005.
Ikraftträder
2005-05-15

Förordning (2006:1059) om ändring i förordningen (2005:205) om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet

Omfattning
ändr. 2, 5, 8, 11, 13 §§
Ikraftträder
2006-08-15

Förordning (2006:1399) om ändring i förordningen (2005:205) om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet

Omfattning
upph. 13 §, rubr. närmast före 12 §; ändr. 12, 16, 17 §§
Ikraftträder
2007-01-01