Upphävd författning

Tillkännagivande (2005:533) i fråga om Haagkonventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2005-06-16
Ändring införd
SFS 2005:533
Ikraft
2005-06-27
Upphäver
Tillkännagivande (2001:727) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagorna är inte med här.
Den i Haag den 5 oktober 1961 undertecknade konventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar trädde för Sveriges del i kraft den 1 maj 1999.
Konventionens engelska och franska texter har tillsammans med en svensk översättning publicerats i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ), nr 1999:1.
Konventionens syfte är att slopa kravet på diplomatisk eller konsulär legalisering av utländska allmänna handlingar och att ersätta detta förfarande med ett enhetligt och enkelt intyg som utfärdas av en behörig myndighet i den stat varifrån handlingen härrör. Konventionen är tillämplig på allmänna handlingar som upprättats i en fördragsslutande stat och som skall företes i en annan fördragsslutande stat. Som allmänna handlingar enligt konventionen anses handlingar som härrör från myndighet eller tjänsteman tillhörande domstolsväsendet eller åklagarväsendet, från domstolssekreterare eller stämningsman, administrativ myndighets handlingar, notariella handlingar samt officiella intyg på enskilda handlingar. Konventionen är inte tillämplig på handlingar som upprättats av diplomatiska eller konsulära tjänstemän och inte heller på administrativ myndighets handlingar som har direkt samband med handels- eller tulltransaktion.
Varje fördragsslutande stat avstår från att kräva legalisering av handlingar som skall företes på dess område när konventionen är tillämplig. Den enda åtgärd som får krävas för att intyga en namnunderskrifts riktighet, den egenskap vari den som undertecknat handlingen uppträtt samt äktheten hos sigill eller stämpel, som kan ha åsatts handlingen, är ett intyg, en s.k. apostille, av en behörig myndighet i den stat varifrån handlingen härrör.
Intyget skall åsättas själva handlingen eller ett därvid fogat blad. Intyget skall överensstämma med det formulär som finns i bilaga till detta tillkännagivande. Intyget får avfattas på franska eller engelska eller på den utfärdande myndighetens officiella språk. Rubriken "Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)" skall vara avfattad på franska.
Intyget skall utfärdas på begäran av den som har undertecknat handlingen eller av handlingens innehavare. Vederbörligen ifyllt utgör intyget bevis om riktigheten av namnunderskriften på handlingen, den egenskap vari den som undertecknat handlingen uppträtt samt äktheten hos sigill eller stämpel, som kan ha åsatts handlingen.
Varje fördragsslutande stat skall utse de myndigheter som är behöriga att utfärda intyg enligt konventionen. Sverige har utsett varje notarius publicus och biträdande notarius publicus, se 6 a § förordningen (1982:327) om notarius publicus.
Varje behörig myndighet skall föra en förteckning eller ett kortregister där utfärdade intyg skall antecknas med angivande av löpande nummer och datum för intyget. Där skall också anges namnet på den som har undertecknat den allmänna handlingen och i vilken egenskap han därvid har uppträtt eller, när det gäller icke undertecknade handlingar, den myndighet som har åsatt sigillet eller stämpeln. Den myndighet som utfärdat intyget skall på begäran intyga om intygets innehåll överensstämmer med uppgifterna i förteckningen eller kortregistret.
Följande främmande stater har anslutit sig till konventionen: Albanien, Amerikas förenta stater, Andorra, Antigua och Barbuda, Argentina, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Bahamas, Barbados, Belgien, Belize, Bosnien-Hercegovina, Botswana, Brunei Darussalam, Bulgarien, Colombia, Cooköarna, Cypern, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estland, Fiji, Finland, Frankrike, Grekland, Grenada, Honduras, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kazakstan, Kina (avser endast Hong Kong och Macau), Kroatien, Lesotho, Lettland, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malawi, Malta, Marshallöarna, Mauritius, Mexiko, Monaco, Namibia, Nederländerna, Niue, Norge, Nya Zeeland, Panama, Portugal, Puerto Rico, Rumänien, Ryska federationen, Saint Kitts och Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, Samoa, San Marino, Schweiz, Serbien och Montenegro, Seychellerna, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Surinam, Swaziland, Sydafrika, Tjeckien, Tonga, Trinidad och Tobago, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Venezuela, Vitryssland och Österrike.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Tillkännagivande (2005:533) i fråga om Haagkonventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar

Övergångsbestämmelse

Detta tillkännagivande, som ersätter tillkännagivandet (2001:727) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar, är föranlett av att Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) från och med den 1 januari 2005 inte längre är behörig myndighet för utfärdande av intyg enligt konventionen samt att Albanien, Azerbajdzjan, Bulgarien, Colombia, Cooköarna, Dominica, Ecuador, Estland, Grenada, Honduras, Island, Kazakstan, Kina såvitt avser Macau, Monaco, Namibia, Nya Zeeland, Puerto Rico, Rumänien, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, Serbien och Montenegro, Slovakien och Ukraina har anslutit sig till konventionen.
Ikraftträder
2005-06-27

Ändring, SFS 2015:223

Omfattning
utgår