Förordning (2005:55) om elektronisk överföring av ansökningar om studiemedel

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2005-02-17
Ändring införd
SFS 2005:55 i lydelse enligt SFS 2008:779
Ikraft
2005-04-15
Tidsbegränsad
2010-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Centrala studiestödsnämnden får meddela föreskrifter om

  1. att ansökningar om studiemedel, trots vad som sägs i 3 kap. 36 § första stycket första meningen studiestödsförordningen (2000:655) om att sådana skall vara egenhändigt undertecknade av den studerande, även får göras elektroniskt,
  2. hur överföring av sådana ansökningar skall ske och
  3. att den som gör en elektronisk ansökan får ha direktåtkomst till sådana uppgifter om sig själv som finns hos Centrala studiestödsnämnden och som får lämnas ut till honom eller henne.

Ändringar

Förordning (2005:55) om elektronisk överföring av ansökningar om studiemedel

Ikraftträder
2005-04-15

Förordning (2007:318) om fortsatt giltighet av förordningen (2005:55) om elektronisk överföring av ansökningar om studiemedel

Omfattning
forts. giltighet

Förordning (2008:779) om fortsatt giltighet av förordningen (2005:55) om elektronisk överföring av ansökningar om studiemedel

Omfattning
forts. giltighet