Inaktuell version

Förordning (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter

Version: 2005:765

Departement
Integrations- och jämställdhetsdepartementet D
Utfärdad
2005-11-10
Ändring införd
SFS 2005
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till Sametinget och organisationer som företräder nationella minoriteter.

[S2]Bestämmelserna i 4-14 §§ gäller inte i fråga om Sametinget och organisationer som företräder den nationella minoriteten samer.

Syftet med statsbidraget

2 §  Syftet med statsbidraget är att stödja och underlätta verksamheten för Sametinget och de organisationer som företräder nationella minoriteter.

Bidragsformer

3 §  Statsbidrag enligt denna förordning lämnas under de förutsättningar som anges i 7 och 8 §§ med en lika stor fast del per nationell minoritet och en rörlig del som grundas på antalet lokalföreningar eller avdelningar. Det gäller dock inte den nationella minoriteten samer för vilken regeringen i stället årligen beslutar om statsbidrag till Sametinget i mån av tillgång på medel med ett belopp som motsvarar hälften av en sådan fast del som avses i första meningen.

Definitioner

4 §  Med en minoritetsorganisation avses i denna förordning en riksorganisation eller en organisation av riksintresse som

 1. företräder någon av de nationella minoriteterna och där medlemmarna i organisationen eller dess lokalföreningar eller avdelningar till övervägande delen utgörs av personer som tillhör den nationella minoriteten, och
 2. bedriver verksamhet som syftar till att stärka inflytandet för den nationella minoriteten, att främja den egna nationella minoritetsgruppens identitet, kultur och språk, att motverka diskriminering eller att sprida kunskap om den egna gruppen.

 • HFD 2017:18:Länsstyrelses föreskrifter har i viss del ansetts gå utöver vad som kan anses utgöra en verkställighetsföreskrift.

5 §  Med en riksorganisation avses i denna förordning en organisation som har minst fem lokalföreningar eller avdelningar på olika orter i Sverige.

6 §  Med en lokalförening eller en avdelning inom en minoritetsorganisation avses i denna förordning en sådan förening eller avdelning

 1. som är införd i minoritetsorganisationens register över lokalföreningar eller avdelningar,
 2. i vilken medlemmarna och organ utsedda av medlemmarna beslutar om lokalföreningens eller avdelningens verksamhet och ekonomi, och
 3. som bedriver verksamhet.

Förutsättningar för bidrag

7 §  Bidrag lämnas för ett år i sänder i mån av tillgång på medel. Ett bidragsår avser det statliga budgetåret.

8 §  Statsbidrag får i mån av behov lämnas till en minoritetsorganisation som ansöker om bidrag och som

 1. har stadgar och styrelse eller motsvarande organ,
 2. är en öppen sammanslutning i vilken medlemskapet är frivilligt,
 3. är demokratiskt uppbyggd,
 4. bedriver verksamhet i Sverige sedan minst två år, och
 5. strävar efter att kvinnor och män skall ha en jämn fördelning av makt och inflytande i organisationen.

[S2]För den rörliga delen av statsbidraget krävs dessutom att minoritetsorganisationen har minst två lokalföreningar eller avdelningar.

[S3]Vid bedömningen av minoritetsorganisationens behov av statsbidrag skall hänsyn tas till om organisationen får annat statsbidrag för sin verksamhet.

Ansökan om bidrag

9 §  Ansökningar om bidrag enligt denna förordning prövas av regeringen.

[S2]Ett beslut om bidrag får förenas med villkor.

10 §  En ansökan om statsbidrag skall göras skriftligen på blankett som Regeringskansliet tillhandahåller. Ansökan skall vara egenhändigt undertecknad av behörig företrädare för organisationen och ha kommit in till Regeringskansliet senast den 1 oktober året före bidragsåret.

[S2]Tillsammans med ansökan skall organisationen lämna sina stadgar och en verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt uppgifter om sammansättningen i styrelsen eller motsvarande organ.

[S3]Organisationen är skyldig att lämna Regeringskansliet också andra handlingar och uppgifter som krävs för prövning av ansökan.

11 §  Om den som ansöker om bidrag enligt denna förordning inte lämnar de handlingar och uppgifter som följer av 10 §, skall sökanden ges möjlighet att komplettera ansökan inom en viss tid. Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan, får denna prövas i befintligt skick.

Redovisning

12 §  En organisation som har beviljats bidrag enligt denna förordning är skyldig att lämna de redovisningshandlingar, verksamhetsberättelser och andra uppgifter som Regeringskansliet bestämmer. En ekonomisk redovisning skall vara bestyrkt av revisor och, om det bidrag som har beviljats uppgår till 250 000 kronor eller mer, av auktoriserad eller godkänd revisor.

Återbetalning

13 §  Regeringen får besluta att ett bidrag helt eller delvis skall betalas tillbaka

 1. om bidraget har lämnats på felaktiga grunder,
 2. om organisationen inte lämnar sådana handlingar och uppgifter som avses i 12 §, eller
 3. om villkor i beslutet inte har följts.

Överklagande

14 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 december 2005 och tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret 2006.
 2. För ansökningar om statsbidrag för bidragsåret 2006 gäller som sista ansökningsdag den 16 januari 2006.
Ikraftträder
2005-12-15

Förordning (2007:1136) om ändring i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 9, 10, 12, 13 §§; nya 8 a, 12 a, 15 §§, rubr. närmast före 15 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:727) om ändring i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter

Omfattning
ändr. 4, 8, 12 §§
Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2009:1300) om ändring i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter

Omfattning
ändr. 9, 10, 12, 12 a, 13, 15 §§, rubr. närmast före 13 §; ny 13 a §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1725) om ändring i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2011-01-01