Inaktuell version

Valförordning (2005:874)

Version: 2005:874

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2005-11-24
Ändring införd
SFS 2005
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-12

Förordningens innehåll

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till vallagen (2005:837). Föreskrifterna avser

 1. den centrala valmyndigheten (2 §),
 2. Lantmäteriverket (3 §),
 3. anmälan av kandidater (4 §),
 4. valsedlar (5 och 6 §§),
 5. kuvert (7 §),
 6. anteckningar och protokoll (8-13 §§),
 7. redovisning av valresultat i vissa fall (14 och 15 §§),
 8. bemyndigande (16 §).

Den centrala valmyndigheten

2 §  Valmyndigheten är central valmyndighet.

Lantmäteriverket

3 §  Lantmäteriverket skall tillhandahålla valmyndigheterna den fastighetsinformation dessa behöver för att fullgöra sina uppgifter enligt vallagen (2005:837).

Anmälan av kandidater

4 §  Anmälan av kandidater enligt 2 kap.vallagen (2005:837) skall göras hos Valmyndigheten när det gäller val till Europaparlamentet och i övrigt hos länsstyrelsen.

Valsedlar

Färger och utformning

5 §  Valsedlar skall vara

 1. för ordinarie val till riksdagen: gula,
 2. för extra val till riksdagen: vita,
 3. för val till landstingsfullmäktige: blå,
 4. för val till kommunfullmäktige: vita,
 5. för val till Europaparlamentet: vita.

[S2]Valsedlar skall vara utformade på det sätt som framgår av bilagan till denna förordning.

Beställning av valsedlar

6 §  Beställning av valsedlar görs hos Valmyndigheten när det gäller val till Europaparlamentet och i övrigt hos länsstyrelsen.

[S2]Partier som beställer valsedlar skall betala samtliga kostnader för framställning och leverans av valsedlarna. Kostnaderna skall delas upp i en fast och en rörlig del. De skall betalas i förskott.

[S3]Av 6 kap. 8 § vallagen (2005:837) framgår att partier i vissa fall har rätt till valsedlar på statens bekostnad.

Kuvert

7 §  Valkuvert, ytterkuvert för budröst samt ytterkuvert för brevröst skall vara utformade på det sätt som framgår av bilagan till denna förordning.

Anteckningar och protokoll

Valnämndens behandling av fönsterkuvert m.m.

8 §  Valnämnden skall under tiden fram till dess att röstmottagningen har avslutats föra anteckningar om hur många fönsterkuvert och omslagskuvert för brevröst som nämnden har fått och vad nämnden har gjort med dessa.

Röstmottagning i vallokal

9 §  Under röstmottagningen skall röstmottagarna i protokollet anteckna

 1. hur många omslag med röster de tagit emot från valnämnden och från röstningslokaler och innehållet i dessa omslag,
 2. om röstmottagarna har vägrat ta emot valkuvert eller ytterkuvert för budröst och anledningen till detta,
 3. om ångerröstning förekommit.

10 §  Vid den preliminära rösträkningen skall röstmottagarna för varje val i protokollet anteckna

 1. antalet valkuvert som tas ur valurnan och antalet röstande enligt röstlängden och om antalet inte stämmer den sannolika orsaken till skillnaden,
 2. antalet godkända valsedlar uppdelade efter partibeteckning,
 3. antalet valsedlar som inte har godkänts därför att de saknar partibeteckning,
 4. antalet valkuvert som innehåller valsedlar som av andra skäl inte har godkänts eller som är tomma.

11 §  Protokollet skall skrivas under av två av röstmottagarna, däribland ordföranden.

Valnämndens preliminära rösträkning

12 §  I samband med valnämndens preliminära rösträkning skall nämnden för varje val i protokollet anteckna

 1. hur många kuvert enligt 12 kap. 1 § andra stycket vallagen (2005:837) som föreligger vid rösträkningen,
 2. de uppgifter som anges i 10 § när det gäller resultatet av valnämndens rösträkning.

Länsstyrelsens slutliga rösträkning och mandatfördelning

13 §  Vid sin slutliga rösträkning skall länsstyrelsen i protokollet anteckna

 1. antalet godkända valsedlar för varje partibeteckning och lista som har fått mandat samt antalet godkända personröster och fördelningen av dessa,
 2. antalet godkända valsedlar för övriga partibeteckningar,
 3. antalet ogiltiga valsedlar,
 4. antalet valsedlar som är ogiltiga därför att de saknar partibeteckning.

[S2]Vid fördelningen av mandat vid val till landstings- och kommunfullmäktige skall länsstyrelsen i protokollet dessutom anteckna

 1. mandatfördelningen,
 2. antalet valsedlar med kandidater för de partier som har fått mandat,
 3. vilka kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal,
 4. vilka ledamöter och ersättare som har utsetts.

Redovisning av valresultat i vissa fall

14 §  Valmyndigheten och länsstyrelserna skall beträffande partier som inte fått mandat i ett val redovisa antalet godkända valsedlar

 1. vid val till riksdagen och Europaparlamentet: senast två månader efter valdagen,
 2. vid övriga val: senast tre månader efter valdagen.

15 §  Om mindre än hälften av det bestämda antalet ledamöter har utsetts vid val till landstings- eller kommunfullmäktige, skall länsstyrelsen anmäla detta till Valprövningsnämnden.

Bemyndigande

16 §  Valmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om

 1. avgifter vid beställning av valsedlar och kuvert,
 2. papperskvalitet och färgnyanser för valsedlar samt vilken administrativ information som skall finnas på dessa,
 3. utformningen av röstkort, kuvert och omslag,
 4. blanketter för röstlängd, protokoll och väljarförteckningar,
 5. vilken administrativ information som skall finnas i protokoll som förs av valnämnderna och länsstyrelserna.

Bilaga

Utformning av valsedlar
En valsedel skall utformas enligt vad som framgår nedan och får, på därför avsedda utrymmen, förses endast med sådana uppgifter som anges där.
 1. Valsedlar som avses i 6 kap. 1 § 2 vallagen (2005:837)
Framsida
(Bilden är inte med här.)
Baksida
(Bilden är inte med här.)
På valsedlarna får det utöver varje kandidats namn finnas följande uppgifter om kandidaten:
 1. ålder,
 2. yrke eller titel,
 3. adress,
 4. telefonnummer,
 5. partitillhörighet eller liknande uppgift.
Uppgifterna får omfatta högst två rader per kandidat.
För de angivna fälten på en valsedel skall följande marginaler användas:
 1. valsedels framsida:
  1. vänster samt höger sidmarginal till 1, 2, 3 och 4 samt 6 och 7: 10 millimeter,
  2. valsedels överkant till 1: 4 millimeter,
  3. avstånd mellan 1 och 2: 2,45 millimeter,
  4. avstånd mellan 2 och 3: 2,45 millimeter,
  5. avstånd mellan 3 och 4: 2,45 millimeter,
  6. avstånd mellan 4 och 6: 3,6 millimeter,
 2. valsedels baksida:
  1. vänster samt höger sidmarginal till 8 och 9: 10 millimeter,
  2. valsedels överkant till 8: 11 millimeter,
  3. avstånd mellan 8 och 9: 7,6 millimeter.
 3. Valsedlar som avses i 6 kap. 1 § 1 respektive 3 vallagen (2005:837)
(Bilden är inte med här.)
De fält som har samma beteckning som enligt 1 ovan skall ha samma marginaler som anges där.
Utformning av valkuvert
Valkuvert skall ha formatet 123X155 millimeter och vara utformade enligt följande:
(Bilden är inte med här.)
Utformning av ytterkuvert för budröst
Ytterkuvert för budröst skall ha formatet 155X220 millimeter och vara utformade enligt följande:
(Bilden är inte med här.)
Utformning av ytterkuvert för brevröst
Ytterkuvert för brevröst skall ha formatet 155X220 millimeter och vara utformade enligt följande:
(Bilden är inte med här.)

Ändringar

Valförordning (2005:874)

Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2008:689) om ändring i valförordningen (2005:874)

Omfattning
ändr. 1, 3 §§, rubr. närmast före 3 §
Ikraftträder
2008-09-01

Förordning (2008:1279) om ändring i valförordningen (2005:874)

Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, bil.; ny 2 a §; omtryck
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2011:272) om ändring i valförordningen (2005:874)

Omfattning
ändr. 5 §, bil.
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2013:1172) om ändring i valförordningen (2005:874)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2014-02-01

Förordning (2014:1397) om ändring i valförordningen

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2017:1073) om ändring i valförordningen (2005:874)

Omfattning
ändr. 4, 5, 10, 13 §§, bil., rubr. närmast före 4 §; ny 5 a §, rubr. närmast före 5 a §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2019:406) om ändring i valförordningen (2005:874)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2019-08-01