Förordning (2006:1201) om handläggning av vissa ärenden enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Indien

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2006-11-02
Ändring införd
SFS 2006:1201
Ikraft
2007-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att Skatteverket skall pröva sådana ärenden som skall handläggas av behörig myndighet enligt artikel 21 i avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige och Indien undertecknade den 24 juni 1997 (SFS 1997:918). Om ett sådant ärende är av särskild betydelse eller annars av sådan beskaffenhet att det bör avgöras av regeringen, skall Skatteverket med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen.
Skatteverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2006:1201) om handläggning av vissa ärenden enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Indien

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007 och skall tillämpas även på ärenden som kommit in före ikraftträdandet.
Ikraftträder
2007-01-01