Lag (2006:385) om avgift för annonsering i Post- och Inrikes Tidningar

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2006-05-11
Ändring införd
SFS 2006:385
Ikraft
2007-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Den som enligt lag eller förordning kungör ett visst förhållande i Post- och Inrikes Tidningar skall betala en annonsavgift till den som verkställer kungörandet. Om det av en särskild föreskrift framgår att någon annan skall stå för kostnaden för kungörande, skall den personen i stället betala avgiften. Regeringen får meddela föreskrifter om avgiftens storlek.

Ändringar

Lag (2006:385) om avgift för annonsering i Post- och Inrikes Tidningar

Förarbeten
Rskr. 2005/06:229, Prop. 2005/06:96, Bet. 2005/06:LU24
Ikraftträder
2007-01-01