Lag (2006:516) om förbud mot utmätning av viss ersättning till vittnen och andra hotade personer

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2006-06-01
Ändring införd
SFS 2006:516
Ikraft
2006-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Anspråk på ersättning, som utgör en del av säkerhetsarbete enligt 2 a § polislagen (1984:387) och som kan betalas ut till vittnen och andra hotade personer, får inte utmätas för den ersättningsberättigades skulder. I fråga om förbud mot utmätning sedan ersättning har betalats ut tillämpas 5 kap. 7 § andra stycket utsökningsbalken.

Prop. 2005/06:138: Lagens reglering innebär att anspråk på ersättning från staten som under vissa förutsättningar kan utgå till hotade personer som är föremål för särskilt personsäkerhetsarbete, inte får utmätas.

Sedan ersättningen har betalats ut får vad som hålls avskilt inte utmätas, om medlen skall tillgodose ett försörjningsbehov som alltjämt kvarstår eller, i annat fall, om mindre än två år har gått sedan utbetalningen skedde. Den angivna förutsättningen att medlen skall hållas avskilda ...

Ändringar

Lag (2006:516) om förbud mot utmätning av viss ersättning till vittnen och andra hotade personer

Förarbeten
Rskr. 2005/06:297, Prop. 2005/06:138, Bet. 2005/06:JuU36
Ikraftträder
2006-07-01