Förordning (2006:618) om ersättning för inställelse vid Specialdomstolen för Sierra Leone

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
SFS 2006:618
Ikraft
2006-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver följande.

1 §  I fråga om ersättning enligt 11 § lagen (2006:615) om samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone tillämpas 1 § andra och tredje styckena, 2 och 3 §§, 4 § andra stycket, 5, 8 och 10 §§ samt 11 § första stycket förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.

[S2]Traktamente för dag får bestämmas till högst 350 kr per dag.

2 §  En framställning om ersättning eller förskott på ersättning skall göras hos tingsrätten i den ort där den kallade vistas. I övrigt tillämpas bestämmelserna i kungörelsen (1973:261) om utbetalning av vissa ersättningar i mål eller ärende vid domstol, m.m.

Ändringar

Förordning (2006:618) om ersättning för inställelse vid Specialdomstolen för Sierra Leone

Ikraftträder
2006-07-01