Lag (2006:671) med anledning av inrättande av Kronofogdemyndigheten

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
SFS 2006:671
Ikraft
2006-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Det som är föreskrivet i eller annars följer av en lag eller annan författning beträffande kronofogdemyndighet, kronofogdemyndigheten, kronofogdemyndigheter, kronofogdemyndighet i viss region eller exekutionsväsendet skall från och med den 1 juli 2006 i stället tillämpas på Kronofogdemyndigheten.

Prop. 2005/06:200: Ordet kronofogdemyndighet i olika böjningsformer förekommer i ett mycket stort antal författningar. Flera av de författningsändringar som föreslås nu kräver övergångsbestämmelser. Det är emellertid av stort värde med en lag – med lagen (2003:642) med anledning av inrättande av Skatteverket som förebild – som kompletterar övergångsbestämmelserna. Lagens syfte är dels att säkerställa att eventuella luckor i övergångsbestämmelserna täpps ...

2 §  Mål och ärenden som enligt lag eller annan författning handläggs av en kronofogdemyndighet skall från och med den 1 juli 2006 handläggas av Kronofogdemyndigheten.

[S2]En ansökan eller annan handling eller uppgift som en viss dag har lämnats till en kronofogdemyndighet skall samma dag anses ha kommit in till Kronofogdemyndigheten.

Prop. 2005/06:200: Av paragrafen framgår att ett mål eller ärende som är anhängiggjort hos en kronofogdemyndighet före den 1 juli 2006 skall tas över av Kronofogdemyndigheten och handläggas av denna myndighet.

Ändringar

Lag (2006:671) med anledning av inrättande av Kronofogdemyndigheten

Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Ikraftträder
2006-07-01