Upphävd författning

Förordning (2007:1300) med instruktion för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete

Version: 2008:1444

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2007-12-06
Ändring införd
SFS 2007:1300 i lydelse enligt SFS 2008:1444
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2005:1214) om instruktion för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete har till uppgift att självständigt eller i samarbete med andra aktörer

  1. genomföra utvärderingar av det svenska internationella utvecklingssamarbetet samt reformsamarbetet i Östeuropa, och
  2. främja utvecklingen av utvärderingskapacitet i samarbetsländerna inom ramen för myndighetens ordinarie verksamhet enligt 1. Förordning (2008:1444).

1 a §  Myndighetens utvärderingar ska avse såväl resultat och effekter av utvecklingssamarbetet som effektiviteten i användningen av biståndsmedel. Förordning (2008:1444).

2 §  Myndigheten ska sprida information om resultaten av sina utvärderingar till riksdag, regering, myndigheter och andra intressenter i Sverige och internationellt.

3 §  Myndigheten får inom ramen för 1 § utföra uppdrag under förutsättning att det inte hotar förtroendet för myndighetens självständiga ställning.

Samverkan

4 §  Myndigheten ska eftersträva samverkan med andra relevanta nationella och internationella utvärderingsinstitut eller nätverk.

Uppgiftsskyldighet

5 §  Myndigheten får av andra statliga myndigheter begära den hjälp och den information som myndigheten behöver för att fullgöra sitt uppdrag, såväl när det gäller verksamhet i Sverige som verksamhet som Sverige stöder genom internationella organisationer och i samarbetsländer.

Ledning

6 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

7 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta ledamöter.

Anställningar och uppdrag

8 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Avgifter

9 §  Myndigheten får ta ut avgifter för verksamhet enligt 3 §.

[S2]Avgifternas storlek bestäms av myndigheten.

Ändringar

Förordning (2007:1300) med instruktion för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1444) om ändring i förordningen (2007:1300) med instruktion för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete

Omfattning
ändr. 1 §; ny 1 a §
Ikraftträder
2009-02-01

Förordning (2012:617) om upphävande av förordningen (2007:1300) med instruktion för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete

Omfattning
upph.