Upphävd författning

Förordning (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
2007-12-13
Ändring införd
SFS 2007
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning har som ändamål att klargöra förutsättningarna för att på lokal nivå anordna arbetsmarknadspolitiska program om det efter ett upphandlingsförfarande skulle visa sig att någon annan lämplig aktör för aktiviteterna inte finns.

2 §  Arbetsförmedlingen får ingå överenskommelse med en kommun om kommunens anordnande av aktiviteter inom de program som följer av

  • förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, och
  • förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar.

[S2]Aktiviteterna i överenskommelsen pågår längst till och med den tid programmet erbjuds.

3 §  Ekonomiskt stöd för merkostnader får lämnas till den kommun som anordnar arbetsträning eller förstärkt arbetsträning enligt förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin. Arbetsförmedlingen får även ersätta kommunen för merkostnader för studie- och yrkesvägledning och jobbsökaraktiviteter med coachning som anordnas enligt förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar.

4 §  En överenskommelse ska ingås på viss tid, dock längst ett år. I överenskommelsen ska det anges

  • vilka målgrupper aktiviteterna avser,
  • vilka aktiviteter som ska anordnas inom programmet,
  • hur aktiviteterna ska följas upp och kontrolleras,
  • om, och i så fall med vilket belopp, Arbetsförmedlingen ska ersätta kommunens kostnader enligt 3 §, och
  • om lokala utvecklingsavtal eller andra särskilda överenskommelser träffats som berör Arbetsförmedlingens samverkan med kommuner.

5 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

6 §  Arbetsförmedlingen får meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:714) om ändring i förordningen (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2008-08-15

Förordning (2010:83) om ändring i förordningen (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
upph. 3 §; ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraftträder
2010-03-09

Förordning (2010:1466) om ändring i förordningen (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2015:505) om upphävande av förordningen (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
upph.