Förordning (2007:1470) om yrkesförarkompetens

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2007-12-19
Ändring införd
SFS 2007:1470 i lydelse enligt SFS 2014:785
Ikraft
2008-01-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen av lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.

[K1]2 §  De uttryck och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.

Utbildning

[K2]1 §  Grundutbildningen ska omfatta de ämnen och avse de mål som anges i bilagan.

[K2]2 §  En grundutbildning som uppgår till 280 timmar ska omfatta minst 20 timmars körträning.

[K2]3 §  En grundutbildning som uppgår till 140 timmar ska omfatta minst tio timmars körträning.

Utvidgning eller ändring av transportverksamhet

[K2]4 §  En förare som utvidgar eller ändrar sin transportverksamhet enligt 4 kap. 4 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens och som normalt måste genomföra en grundutbildning enligt 2 § för att få grundläggande kompetens, får i stället genomgå en kompletterande grundutbildning om minst 70 timmar. Minst fem timmar ska utgöra körträning.

[S2]En förare som utvidgar eller ändrar sin transportverksamhet och som normalt måste genomföra en grundutbildning enligt 3 § för att få grundläggande kompetens, får i stället genomgå en kompletterande grundutbildning som omfattar minst 35 timmar. Minst två och en halv timme ska utgöra körträning.

Körträning

[K2]5 §  Med körträning avses individuell körning som en elev utför under uppsikt av en lärare som följer med i bilen.

[S2]Den som har uppsikt över körträningen anses som förare såvida eleven inte har ett körkort med körkortsbehörighet för fordonet. Förordning (2012:9).

Prov

[K2]6 §  Föraren ska avsluta grundutbildningen med att avlägga kunskapsprov inför Trafikverket.

[S2]Transportstyrelsen får förordna en person som är verksam inom gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning att förrätta provet. Förordning (2011:526).

[K2]7 §  Kunskapsprov i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning får genomföras stegvis under utbildningens gång. Förordning (2011:526).

[K3]1 §  En kurs om fortbildning för förare ska omfatta minst 35 timmar. Den får delas upp i delkurser som omfattar minst sju timmar vardera.

[S2]Enskilda moment i kursen får innefatta simulatorträning eller distansundervisning. Förordning (2008:729)

[K3]2 §  Fortbildningen ska omfatta ämnen och avse mål som anges i bilagan. Förordning (2014:785).

4 kap. Yrkeskompetensbevis

Utfärdande

[K4]1 §  Transportstyrelsen ska utfärda ett yrkeskompetensbevis om grundläggande kompetens till en förare som

 • uppfyller ålderskraven i 3 kap. 3, 4, 4 a, 5, 6 eller 7 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,
 • har genomgått en grundutbildning,
 • har avlagt godkänt prov, och
 • innehar körkortsbehörighet för det fordon som grundutbildningen avser.

[S2]Rätten att få ut ett yrkeskompetensbevis förfaller två år efter det att föraren avlagt ett godkänt prov. Förordning (2012:9).

[K4]2 §  Transportstyrelsen ska utfärda ett yrkeskompetensbevis till en förare som har genomgått en fortbildning och som innehar körkortsbehörighet för det fordon som fortbildningen avser.

[S2]Rätten att få ut ett yrkeskompetensbevis förfaller ett år efter det att ett intyg om genomförd fortbildning utfärdats. Förordning (2012:9).

[K4]3 §  Om ett yrkeskompetensbevis har förstörts eller kommit bort eller om någon uppgift om innehavaren har ändrats, ska innehavaren anmäla detta till Transportstyrelsen.

[S2]Till anmälningen ska om möjligt yrkeskompetensbeviset bifogas. Om ett yrkeskompetensbevis som kommit bort senare hittas, ska det genast överlämnas till Transportstyrelsen. Förordning (2008:1172).

[K4]4 §  Transportstyrelsen får efter anmälning enligt 3 § utfärda en duplett på yrkeskompetensbeviset. En sådan duplett ska ha samma giltighetstid som det ursprungliga yrkeskompetensbeviset. Förordning (2008:1172).

Utbyte av yrkeskompetensbevis

[K4]5 §  Framgår förarens yrkeskompetensbevis av uppgifter som finns på ett körkort som har utfärdats i en annan stat inom EES, får föraren i samband med att ett körkort ska bytas ut enligt 6 kap. 7 § körkortsförordningen (1998:980) ansöka hos Transportstyrelsen att ett svenskt yrkeskompetensbevis enligt 1 eller 2 § ska utfärdas. En kopia på det körkort som ansökan om utbyte avser ska fogas till ansökan.

[S2]Transportstyrelsen får förelägga sökanden att ge in en utredning som styrker att yrkeskompetensbeviset på det utländska körkort som ska bytas ut är giltigt i den stat där det har utfärdats. Följs inte förläggandet får ansökan avvisas.

[S3]Det nya yrkeskompetensbeviset gäller till och med samma tidpunkt som det utbytta yrkeskompetensbeviset. Förordning (2008:1172).

Handlingar

[K4]6 §  Den handling som utgör bevis om yrkeskompetens ska rubriceras "YRKESKOMPETENSBEVIS FÖR FÖRARE".

Andra bevis om yrkeskompetens

[K4]7 §  En förare som inte är medborgare i en stat inom EES men som är anställd eller anlitad av ett företag som är etablerat inom EES och som utför godstransporter, ska styrka sin yrkesförarkompetens genom att visa upp ett sådant förartillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 484/2002 av den 1 mars 2002 om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 881/92 och (EEG) nr 3118/93 i syfte att införa ett förartillstånd.

[K4]8 §  En förare som inte är medborgare i en stat inom EES men som är anställd eller anlitad av ett företag som är etablerat inom EES och som utför persontransporter ska styrka sin yrkesförarkompetens genom antingen

 1. gemenskapskoden på ett gemenskapskörkort,
 2. yrkeskompetensbevis för förare försett med motsvarande gemenskapskod, eller
 3. ett nationellt bevis som medlemsstaterna ömsesidigt godkänner inom sina respektive territorier.

5 kap. Tillstånd att bedriva utbildning m.m.

[K5]1 §  Transportstyrelsen får ge tillstånd till en fysisk eller juridisk person att bedriva utbildningsverksamhet enligt 8 kap. 2 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.

[S2]Det ska framgå av tillståndet vilken utbildning som får bedrivas. Förordning (2008:1172).

[K5]2 §  En ansökan om tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet ska innehålla följande:

 1. en utbildningsplan som anger ämnen, plan för genomförande av utbildning och undervisningsmetoder,
 2. uppgifter om lärarnas kvalifikationer och verksamhetsområden,
 3. uppgifter om undervisningslokaler och undervisningsmaterial,
 4. uppgifter om tillgängliga resurser för det praktiska arbetet och de fordon som används, och
 5. uppgifter om villkoren för deltagande i utbildningen inklusive antalet utbildningsplatser.

[K5]2 a §  Efter ansökan av den som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet får Transportstyrelsen ändra eller meddela nya villkor i tillståndsbeslutet. Förordning (2014:785).

[K5]3 §  Den som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet ska se till att verksamheten genomförs i enlighet med ansökan och tillståndet samt att utbildningsverksamheten omfattar det som anges i 2 kap. 1 § eller 3 kap. 2 §. Förordning (2014:785).

[K5]4 §  Den som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet ska anmäla hos Transportstyrelsen när verksamheten påbörjas. Anmälan ska även göras om verksamheten läggs ned eller om avbrott görs i den. Anmälan ska också göras om verksamhetens omfattning förändras eller om det i övrigt sker någon förändring i verksamheten som är av betydelse för tillsynen. Anmälan enligt denna paragraf ska ske utan dröjsmål. Förordning (2008:1172).

Rapportering m.m.

[K5]5 §  Den som har tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens ska föra anteckningar om förarens deltagande i fortbildningskursen.

[K5]6 §  Den som enligt 8 kap. lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens får bedriva utbildning för yrkesförarkompetens ska omgående efter att föraren genomgått en grundutbildning eller en fortbildningskurs rapportera det underlag som behövs för att Transportstyrelsen ska kunna fatta beslut om att utfärda ett yrkeskompetensbevis.

[S2]Om föraren har genomfört delar av fortbildningen hos flera utbildningsanordnare ska den som anordnat den sista delkursen rapportera till Transportstyrelsen att fortbildningen är genomförd. Förordning (2010:784).

[K5]7 §  Den som har tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens ska i samband med att rapport lämnas enligt 6 § utfärda ett intyg om genomförd fortbildning till föraren.

[S2]Om föraren har genomfört delar av fortbildningen hos flera utbildningsanordnare ska den som anordnat en delkurs utfärda ett intyg om genomförd delkurs till föraren. Den som anordnat den sista delkursen ska utfärda ett intyg om genomförd fortbildning till föraren.

6 kap. Återkallelse m.m.

[K6]1 §  Transportstyrelsen fattar beslut enligt 10 kap. 1 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens om återkallelse av tillstånd att bedriva utbildning samt meddelar varning enligt 10 kap. 2 § samma lag. Förordning (2008:1172).

7 kap. Tillsyn

[K7]1 §  Transportstyrelsen utövar tillsyn över att lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.

[S2]När det gäller tillsynen över hur prov genomförs i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning ska Transportstyrelsen samråda med Statens skolinspektion. Förordning (2012:9).

8 kap. Bemyndiganden m.m.

Föreskrifter

[K8]1 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

 1. grundutbildning och körträning för grundläggande kompetens,
 2. prov vid grundutbildning,
 3. fortbildning,
 4. villkor för att bedriva utbildningsverksamhet,
 5. yrkeskompetensbevis, andra bevis enligt 4 kap. 8 § 3, och gemenskapskod, och
 6. tillsyn över utbildningsverksamheten.

[S2]Transportstyrelsen får, om inte annat följer av 2 §, meddela föreskrifter för verkställigheten av lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens och denna förordning.

[S3]Föreskrifter som avses i första stycket 2 får meddelas efter samråd med Statens skolverk. Förordning (2008:1172).

[K8]2 §  Statens skolverk får meddela föreskrifter om utbildning för yrkesförarkompetens i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning där eleven går en nationell kurs som har varit föremål för samråd med Transportstyrelsen.

[S2]Föreskrifter får meddelas om

 1. innehållet i grundutbildningen för grundläggande kompetens, och
 2. utbildningsverksamheten hos skolan.

[S3]Statens skolinspektion får meddela föreskrifter om tillsyn över utbildningsverksamheten. Förordning (2012:9).

[K8]3 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om prov som avslutar grundutbildning enligt lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens när det gäller utbildning i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning där eleven går en nationell kurs.

[S2]Innan Transportstyrelsen meddelar sådana föreskrifter ska styrelsen höra Statens skolverk. Förordning (2012:9).

Avgifter

[K8]4 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Förordning (2010:1611).

Bilaga

Förteckning över ämnen och mål som det hänvisas till i 2 kap. 1 §, 3 kap. 2 § och 5 kap. 3 §
 1. Avancerad träning i rationell körning med beaktande av säkerhetsbestämmelserna
För samtliga körkort
1.1 för optimal användning av dessa.Mål: att känna till kraftöverföringens egenskaper
Kurvorna över motorns vridmoment, effekten och bränsleförbrukningen, optimal användning av varvräknare, diagram över växellådans utväxling.
1.2 Mål: att känna till säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funktion för att behärska fordonet, minska slitaget och att förebygga störningar.
Särskilda egenskaper hos det hydrauliska bromsservosystemet, bromsarnas och retarderns begränsningar, kombinerad användning av bromsar och retarder, optimalt utnyttjande av förhållandet fart-växellåda, användning av fordonets tröghet, metoder för att sakta ner och bromsa i nedförsbacke, agerande om fel uppstår.
1.3Mål: att kunna optimera bränsleförbrukningen.
Optimering av bränsleförbrukningen genom att tillämpa de kunskaper som anges i punkterna 1.1 och 1.2.
Körkort C1, C1E, C, CE
1.4 Mål: att vara i stånd att ombesörja en lastning och samtidigt uppfylla säkerhetskraven och ett korrekt utnyttjande av fordonet.
Krafter som påverkar fordon i rörelse, hur växellådan bäst utnyttjas i förhållande till fordonets last och vägförhållanden, beräkning av fordonets eller fordonstågets nyttolast, beräkning av den totala volymen/bruttovolymen, fördelning av lasten, effekter av överbelastning på en axel, fordonsstabilitet och gravitationscentrum, typer av förpackningsmaterial och pallar.
Grundläggande godssäkringskategorier, metoder för fastspänning och säkring av gods, användning av spännband, kontroll av säkringsutrustning, användning av hanteringsutrustning, användning av presenningar.
Körkort D1, D1E, D, DE
1.5 och bekvämlighet.Mål: att kunna säkerställa passagerarnas säkerhet
Justering av rörelser i längd- och sidriktningen, gemensamt bruk av vägnätet, placering på körbanan, mjukhet vid inbromsning, behärskning av överhänget, användning av särskild infrastruktur (offentliga platser och reserverade körfält), hantering av konflikter mellan ett tryggt körsätt och andra uppgifter som förare, kommunikation med passagerarna, särskilda hänsyn vid transport av vissa passagerargrupper (personer med funktionshinder, barn).
1.6 Mål: att vara i stånd att ombesörja en lastning och samtidigt uppfylla säkerhetskraven och ett korrekt utnyttjande av fordonet.
Krafter som påverkar fordon i rörelse, hur växellådan bäst utnyttjas i förhållande till fordonets last och vägförhållanden, beräkning av fordonets eller fordonstågets nyttolast, fördelning av lasten, effekter av överbelastning på en axel, fordonsstabilitet och gravitationscentrum.
2.Tillämpning av bestämmelser
För samtliga körkort
2.1 bestämmelser inom vägtransportsektorn.Mål: att känna till sociala förhållanden och
Maximala arbetstider inom transportsektorn, principer i, tillämpning och konsekvenser av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85, påföljder vid bristande eller felaktig användning eller manipulering av färdskrivaren, kunskaper om sociala förhållanden inom vägtransportsektorn: rättigheter och skyldigheter för förare i fråga om grundläggande kompetens och fortbildning.
Körkort C1, C1E, C, CE
2.2 Mål: att känna till bestämmelserna för godstransporter.
Intyg för att bedriva transportverksamhet, skyldigheter enligt standard- avtalen för godstransporter, utformning av de dokument som ingår i transportkontrakten, internationella transporttillstånd, skyldigheter enligt konventionen om fraktavtal vid internationell godsbefordran på väg, internationella fraktsedlar, gränsöverskridande transporter, speditörer, särskilda dokument som medföljer godset.
Körkort D1, D1E, D, DE
2.3 Mål: att känna till bestämmelserna för persontransporter.
Transport av särskilda passagerargrupper, säkerhetsutrustning i bussen, säkerhetsbälten, lastning av fordonet.
3. logistikHälsa, vägtrafiksäkerhet och miljösäkerhet, service,
För samtliga körkort
3.1 arbetsrelaterade olyckor.Mål: vara medveten om riskerna i trafiken och om
Olika typer av arbetsrelaterade olyckor inom transportsektorn, statistik över trafikolyckor, lastbilars och bussars olycksfrekvens, personskador, materiella skador, ekonomiska konsekvenser.
3.2 Mål: kunna förebygga brottslighet och människosmuggling.
Allmän information, konsekvenser för föraren, förebyggande åtgärder, checklista, lagstiftningen om transportföretagens ansvar.
3.3Mål: kunna förebygga fysiska risker.
Ergonomi: riskfyllda rörelser och arbetsställningar, fysisk kondition, hanteringsövningar, personlig säkerhet.
3.4 förmåga.Mål: vara medveten om vikten av fysisk och psykisk
Principer för en hälsosam och balanserad kost, effekter av alkohol, läkemedel eller andra ämnen som kan påverka beteendet, symptom på, orsaker till och effekter av trötthet och stress, den grundläggande arbets- och vilocykelns betydelse.
3.5Mål: att kunna bedöma krissituationer.
Agerande i krissituationer: bedömning av situationen, hindra att olyckssituationen förvärras, kalla på hjälp, komma till skadades undsättning och ge första hjälpen åt skadade, vidta åtgärder vid brand, evakuera dem som befinner sig i lastbilar/passagerare i bussar, garantera alla passagerares säkerhet, reaktioner vid överfall, grundläggande principer för hur en olycksrapport ska utformas.
3.6 till att företagets profil höjs.Mål: kunna uppvisa ett sådant beteende som bidrar
Förarens uppträdande och företagets profil: hur kvaliteten på förarens tjänster är av betydelse för företaget, förarens olika roller, personer som föraren kan komma i kontakt med, fordonsunderhåll, uppläggning av arbetet, kommersiella och ekonomiska konsekvenser av tvister.
Körkort C1, C1E, C, CE
3.7 Mål: att känna till ekonomiska villkor för godstransporter på väg och organisationen av marknaden.
Vägtransporter i förhållande till andra transportsätt (konkurrens, befraktare), olika typer av vägtransportverksamhet (transporter för andras räkning, för egen räkning, transportrelaterad verksamhet), organisationen av de vanligaste transportföretagen och transportrelaterad verksamhet, olika specialiserade transporter (tank- eller kyltransportbilar osv.), utvecklingen inom sektorn (diversifiering av tillhandahållna tjänster, järnväg/väg, underleverantörer, osv.).
Körkort D1, D1E, D, DE
3.8 Mål: att känna till ekonomiska villkor för persontransporter på väg och organisationen av marknaden.
Persontransporter på väg i förhållande till olika transportsätt för persontransport (järnväg, personbilar), olika typer av vägtransportverksamhet för persontransport, gränspassage (internationella transporter), de vanligaste persontransportföretagens organisation. Förordning (2012:9).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:1470) om yrkesförarkompetens

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2008.
 2. Denna förordning tillämpas första gången den 10 september 2008 på förare som utför persontransporter med fordon som kräver förarbehörigheterna D och DE.
 3. Denna förordning tillämpas första gången den 10 september 2009 på förare som utför godstransporter med fordon som kräver förarbehörigheterna C och CE.
CELEX-nr
3200R0484
Ikraftträder
2008-01-15

Förordning (2008:636) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

Omfattning
ändr. 7 kap 1 §, 8 kap 2 §
Ikraftträder
2008-10-01

Förordning (2008:729) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

Omfattning
ändr. 3 kap 1 §, 4 kap 1 §, rubr. till 8 kap, bil.; ny 8 kap 4 §, rubr. närmast före 8 kap 1, 4 §§
CELEX-nr
32006R0561
Ikraftträder
2008-09-10

Förordning (2008:1172) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

Omfattning
ändr. 2 kap 6 §, 4 kap 1, 2, 3, 4, 5 §§, 5 kap 1, 4, 6 §§, 6 kap 1 §, 7 kap 1 §, 8 kap 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:159) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

Omfattning
ändr. 2 kap. 6 §
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2010:784) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

Omfattning
ändr. 4 kap. 1 §, 5 kap. 6 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1611) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

Omfattning
ändr. 8 kap. 4 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:526) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

Omfattning
ändr. 2 kap. 6, 7 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2012:9) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

Omfattning
ändr. 2 kap. 5 §, 4 kap. 1, 2 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 2, 3 §§, bil.
Ikraftträder
2013-01-19

Förordning (2014:785) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

Omfattning
ändr. 3 kap. 2 §, 5 kap. 3 §; ny 5 kap. 2 a §
Ikraftträder
2014-09-01