Förordning (2007:227) om handläggning av statliga bosättningslån

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-05-03
Ändring införd
SFS 2007:227
Ikraft
2007-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Kammarkollegiet skall handlägga de statliga bosättningslån som givits enligt den numera upphävda förordningen (1976:264) om statligt bosättningslån och som ännu inte är återbetalade.

[S2]För fordringar som avses i denna förordning gäller inte förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar.

2 §  Ränta och amortering på statliga bosättningslån skall betalas till Kammarkollegiet.

3 §  Kammarkollegiet får besluta att en påbörjad indrivning skall avbrytas tills vidare om ytterligare indrivningsåtgärder framstår som utsiktslösa eller inte är försvarliga med hänsyn till kostnaderna och indrivning inte heller krävs från allmän synpunkt. Indrivningen skall tas upp på nytt, om det visar sig att betalning kan erhållas utan större kostnader än vad som är skäligt.

4 §  Kammarkollegiet får besluta om eftergift med återbetalningen av bosättningslån, om det är skäligt med hänsyn till att låntagare har avlidit, varit sjuk, arbetslös, omhändertagen för vård eller haft stor försörjningsbörda. Eftergift får också beslutas när det av annan anledning framstår som skäligt. Eftergift kan avse hela det återstående beloppet eller del av det samt upplupen ränta.

5 §  Talan mot Kammarkollegiets beslut enligt denna förordning får inte föras.

Ändringar

Förordning (2007:227) om handläggning av statliga bosättningslån

Ikraftträder
2007-06-01